W jaki sposób przebiega egzamin dyplomowy w Instytucie?

Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną. Komisja egzaminacyjna składa się z: Przewodniczącego, Kierownika Pracy Dyplomowej, Recenzenta Pracy Dyplomowej i Członka komisji. Kierownik i Recenzent Pracy Dyplomowej przedstawiają Komisji Egzaminacyjnej pisemne recenzje pracy z ocenami (w razie rozbieżności ocen komisja w dyskusji ustala ocenę z pracy dyplomowej).

Egzamin dyplomowy trwa około 30 – 45 minut. Egzamin składa się z dwóch części: prezentacji pracy oraz odpowiedzi na pytania. W części pierwszej egzaminu dyplomant w czasie około 10- 15 minut przedstawia osiągnięcia związane z pracą dyplomową. Przedstawienie rezultatów pracy jest wspomagane prezentacją multimedialną. W drugiej części pracy zadawane są dwa pytania związane w mniejszym lub większym stopniu z tematyką pracy oraz tokiem studiów. Komisja egzaminacyjna przygotowuje pytania przed rozpoczęciem Egzaminu Dyplomowego. Na koniec Przewodniczący Komisji przedstawia wyniki Egzaminu. Łączna ocena ze studiów jest wyliczana na podstawie średniej skumulowanej, oceny za pracę i oceny z egzaminu dyplomowego, zgodnie z regulaminem studiów.