LPImię i nazwisko kierownika pracy dyplomowejTemat pracyZakres pracyNarzędzia do wykonania pracy
1Marcin BączykStatycznie typowana, obiektowa biblioteka do algebry liniowej natywnie wspierająca obliczenia na CPU/GPUImplementacja w języku C++ biblioteki do podstawowych obliczeń na macierzach oraz tablicach.
Wykorzystanie nowego standardu C++20.
Umożliwienie wykonania obliczeń bez względu na to gdzie znajduje się zaalokowana pamięę¦.
Karta graficzna (NVIDIA) wspierająca CUDA.
Matlab / C++
2Marcin BączykImplementacja technik śledzenia promieni (ray tracing) na potrzeby symulacji sceny radiolokacyjnejOpracowanie mechanizmu reprezentacji poszczególnych obiektów sceny. Implemenatacja technik wyznaczania widocznych fragmentów poszczególnych obiektów przy pomocy śledzenia promieni. Opcjonalnie : Wykorzystanie najnowszych kart graficznych z rodziny NVIDIA z natywnym wsparciem dla śledzenia promieni.Matlab / C++
Karta graficzna (NVIDIA Ampere) wspierająca CUDA
3Artur GromekImplementacja alg. filtracji SAR-BM3D w technologii CUDAImplementacja w języku programowania C/C++ filtru SAR-BM3D z wykorzystaniem technologii masowego przetwarzania równoległego CUDA.Karta graficzna (NVIDIA) wspierająca CUDA. Dostępna implementacja referencyjna w języku Matlab.
4Artur GromekImplementacja algorytmu SIFT do wykrywania obiektów podobnych w obrazie SARImplementacja algorytmu skalo-niezmienniczego przekształcania cech SIFT do wykrywania obiektów podobnych w obrazie radarowym SAR.Środowisko Matlab, przykładowe obrazy radarowe typu SAR.
5Piotr SamczyńskiWieloplatformowy wskaźnik radarowyStworzenie uniwersalnego wskaźnika radarowego - działającego na platformach PC oraz platformach mobilnych (Android). Opracowany wskaźnik radarowy będzie miał dodatkowo możliwośę¦ wizualizacji danych z różnych etapów przetwarzania, takich jak: mapa Range-Doppler, Detekcja, Estymacja, Śledzenie. Opracowany wskaźnik przetestowanych zostanie na wielu platformach z wykorzystaniem zarówno danych symulowanych, jak również danych pochodzących z rzeczywistego radaru FMCW.Wykorzystywane narzędzia: C/C++, Java, Andoid NDK, Swift, OpenGL, komputer klasy PC, urządzenie mobilne palmtop lub smartphone
6Piotr SamczyńskiOpracowanie technik automatycznej lokalizacji taga dla systemu UWB - LocalinoW ramach pracy zostanie opracowany i zaimplementowany algorytm automatycznej lokalizacja taga dla systemu UWB Localino. Działanie opracowanego algorytmu zweryfikowane zostanie z wykorzystaniem rzeczywistych pomiarów tagów wykorzystywanych w systemie UWB Localino.
Do realizacji pracy wykorzystany zostanie system localino dostępny w Zespole Radarowych Technik Obrazujących, ISE, PW.
Wykorzystywane narzędzia: System Localino, Matlab, C/C++, Python, komputer klasy PC
7Piotr SamczyńskiPolarymetryczny Radar Pasywny z oświetlaczem naziemnej telewizji cyfrowej DVB-TW ramach pracy opracowany zostanie demonstrator polarymetrycznego radaru pasywnego. Demonstrator zbudowany zostanie w oparciu o komponenty mikrofalowe oraz platformy cyfrowe dostępne w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW. W ramach pracy opracowane zostaną również algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalające na detekcję obiektów ruchomych z wykorzystaniem oświetlaczy nadajników telewizji cyfrowej DVB-T. Celem pracy jest opracowanie i przetestowanie z wykorzystaniem rzeczywistych nagranych danych demonstratora radaru opartego na architekturze SDR wykorzystującego dodatkowo polarymetrię do eliminacji efektu wielodrogowości. Jako platforma SDR do realizacji pracy wykorzystane zostanie jedna z platform USRP (N2x0, B210 lub X310) lub NI VSA dostępny w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW.RTL-SDR Dongle, NI USRP (N2x0, B210 lub X310), NI VSA, GNU Radio, Matlab, C/C++, LabVIEW, LabVIEW FPGA, komputer klasy PC
8Piotr SamczyńskiWykorzystanie sygnałów pochodzących z natury w projektowaniu radarów kognitywnychW ramach pracy zbadana zostanie możliwośę¦ wykorzystania sygnałów echolokacyjnych wykorzystywanych w naturze (sygnały emitowane przez nietoperze, delfiny, etc.) i ich zastosowania w projektowaniu radarów kognitywnych.
Celem pracy jest opracowanie technik kognitywnych dla nowoczesnych radarów śledzących różnej klasy obiekty powietrzne.
Wykorzystywane narzędzia: Radar FMCW oparty na architekturze SDR, Matlab, C/C++, komputer klasy PC
9Piotr SamczyńskiImplementacja kognitywnego radaru FMCW przeznaczonego do detekcji i lokalizacji niewielkich wysokomanewrowych obiektówW ramach pracy opracowany zostanie demonstrator kognitywnego radaru FMCW przeznaczonego do detekcji i lokalizacji niewielkich wysokomanewrowych obiektów o niskim RCS. Demonstrator zbudowany zostanie w oparciu o komponenty mikrofalowe oraz platformy cyfrowe dostępne w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW. W ramach pracy opracowane zostaną również algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalające na obrazowanie obiektów naziemnych.Wykorzystywane narzędzia: Radar FMCW oparty na architekturze SDR, Matlab, C/C++, komputer klasy PC
10Piotr SamczyńskiImplementacja kognitywnego radaru FMCW przeznaczonego do detekcji i lokalizacji niewielkich wysokomanewrowych obiektówCelem pracy jest opracowanie i przetestowanie z wykorzystaniem rzeczywistych nagranych danych demonstratora radaru opartego na architekturze SDR i badanie możliwości implementacji kognitywności w tego typu systemach. Jako platforma SDR do realizacji pracy wykorzystane zostanie jedna z platform USRP (N2x0, B210 lub X310) lub NI VSA dostępny w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW.Wykorzystywane narzędzia: NI USRP (N2x0, B210 lub X310), NI VSA, GNU Radio, Matlab, C/C++, LabVIEW, LabVIEW FPGA, komputer klasy PC
11Piotr SamczyńskiRadar Pasywny ISAR z oświetlaczem satelitarnym telewizji cyfrowej DVB-SW ramach pracy opracowany zostanie demonstrator radaru pasywnego ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar). Demonstrator zbudowany zostanie w oparciu o komponenty mikrofalowe oraz platformy cyfrowe dostępne w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW. W ramach pracy opracowane zostaną również algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalające na obrazowanie ruchomych obiektów naziemnych z wykorzystaniem oświetlaczy nadajników telewizji cyfrowej DVB-S.
Celem pracy jest opracowanie i przetestowanie z wykorzystaniem rzeczywistych nagranych danych demonstratora radaru opartego na architekturze SDR. Jako platforma SDR do realizacji pracy wykorzystane zostanie jedna z platform USRP (N2x0, B210 lub X310) lub NI VSA dostępny w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW.
Wykorzystywane narzędzia: RTL-SDR Dongle, NI USRP (N2x0, B210 lub X310), NI VSA, GNU Radio, Matlab, C/C++, LabVIEW, LabVIEW FPGA, komputer klasy PC
12Piotr SamczyńskiPrzetwarzanie obrazów radarowychStworzenie i implementacja algorytmów cyfrowego przetwarzania obrazów radarowych mających na celu detekcję zmian (ang. change detection) charakterystycznych obszarów obserwowanych przez radar (tj. drogi, obszary zalewowe, budowa budynków, przekrój gruntu, etc.).Wykorzystywane narzędzia: komputer klasy PC, Matlab, C/C++
13Piotr SamczyńskiFuzja zobrazowań radarowych SAR i optycznychStworzenie oprogramowania mającego na celu stworzenie narzędzia programowego pozwalającego na fuzję zobrazowań radarowych SAR i optycznych. Opracowane algorytmy fuzji zobrazowań przetestowane zostaną na symulowanych oraz rzeczywistych danych radarowych.Wykorzystywane narzędzia: komputer klasy PC, Matlab, C/C++
14Piotr SamczyńskiRozpoznawanie obiektów w zobrazowaniach radarowychW ramach pracy stworzone zostaną algorytmy cyfrowego przetwarzania obrazów pozwalające na rozpoznawanie charakterystycznych struktur (tj. drogi, budynki, rzeki, pola uprawne, etc.) w zobrazowaniach radarowych. Poprawnośę¦ implementacji algorytmów przetestowana zostanie z wykorzystaniem rzeczywistych zobrazowań radarowych uzyskanych przez radary lotnicze i satelitarne.Wykorzystywane narzędzia: Matlab, C/C++, komputer klasy PC
15Piotr SamczyńskiImplementacja kognitywnego radaru FMCW przeznaczonego do detekcji i lokalizacji niewielkich wysokomanewrowych obiektówW ramach pracy opracowane zostaną algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalające na detekcję i klasyfikację małych obiektów latających z wykorzystaniem technik analizy mikro-Dopplerowskiej. Algorytmy zweryfikowane zostaną z wykorzystaniem ech pochodzących od różnych rodzajów obiektów zarejestrowanych przez dyplomanta z wykorzystaniem radaru FMCW dostępnego w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW.Wykorzystywane narzędzia: Radar FMCW oparty na architekturze SDR, Matlab, C/C++, komputer klasy PC
16Piotr SamczyńskiMetody klasyfikacji obiektów z wykorzystaniem w oparciu o analize uDopplerowskąW ramach pracy opracowane zostaną algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalajaee na klasyfikację wybranych cech obiektów ruchomych, jak np. chód człowieka, bieg, jazda rowerzysty, itp. z wykorzystaniem metod przetwarzania sygnałów w oparciu o analize map radarowych uDopplera obiketu.Wykorzystywane narzędzia: Matlab, C/C++, komputer klasy PC, radar FMCW
17Piotr SamczyńskiMetody przetwarzania sygnałow z wykorzystaniem techniki zobrazowań radarowy ISARW ramach pracy opracowane zostaną algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalające na tworzenie zobrazowań 2D z wykorzystaniem techniki radaru z odwróconą syntetyczną aperturą ISAR (ang. Inverse Synthetic Apreture Radar). Opracowane algorytmy zaimplementowane zostaną w środowisku Matlab i zweryfikowane zostaną z wykorzystaniem symulacji wykonanych przez dyplomanta jak również z rejestracji rzeczywistych ech radarowych pochodzących od różnych rodzajów obiektów zarejestrowanych przez dyplomanta z wykorzystaniem radaru FMCW dostępnego w Zespole Radarowych Technik Obrazujących, ISE, PW.Wykorzystywane narzędzia: Matlab, C/C++, komputer klasy PC, radar FMCW
18Piotr SamczyńskiRadar Pasywny z oświetlaczem sieci satelitarnej STARLINKW ramach pracy przeprowadzone zostaną szczegółowe studia literaturowe na temat możliwych do wykorzystania nowych oświetlaczy satelitarnych takich jak m.in. STARLINK na potrzeby radiolokacji pasywnej wraz z analizą potencjału możliwych do uzyskania zasiegów dla tego typu technologii. W ramach pracy dyplomowej przeprowadzone zostaną symulacje oraz odbiornik RF wybranego sygnału oświetlacza satelitarnego w oparciu o komponenty mikrofalowe oraz platformy cyfrowe dostępne w Pracowni Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW. Zarejestrowany sygnał z wykorzystaniem odbiornika RF przebadany zostanie pod katem wykorzystania go na potrzeby radiolokacji pasywnej.Wykorzystywane narzędzia: Matlab, C/C++, komputer klasy PC, odbiornik RF oparty na architekturze SDR
19Piotr SamczyńskiMetody analizy czasowo-czestotliwościowej sygnatur uDopplera sygnałów radarowychW ramach pracy opracowane i porównane zostaną wybrane algorytmy przetwarzania sygnałów dedykowane do analizy czasoso-częstotliwościowej uDopplera sygnałów radarowych, takie jak spktorgram, koncentracja spektrogramu i inne. Algorytmy przetestowane zostaną na danych symulowanych, jak również na danych pochodzacych z rejestracji rzeczywistych celem wybrania efektywnych metod określenia parametrów obiektów, jak np. szybkośę¦ chodu człowieka, czestotliwośc obrotu łopat wirnika helikoptera itp.Wykorzystywane narzędzia: Matlab, C/C++, komputer klasy PC, radar FMCW
20Piotr SamczyńskiMetody przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem technik steganograficznych stosowanych w systemach audioW ramach pracy przeprowadzone zostaną badania współczesnie stosowanych metod przetwarzania sygnałów wykorzystywanych do zastosowań steganograficznych audio. Wybrane algorytmy zostaną zaimplementowane, przebadane i porównane w systemie obliczeniowym Matlab lub/i C++ lub/i z wykorzystaniem wybranej platformy przetwarzania sygnałów audio czasu rzeczywistego takich jakmikrokontrolery STM32, DSP, CPU, czy GPU.Wykorzystywane narzędzia: Matlab, C/C++, komputer klasy PC, Wybrtana platforma obliczeniowa: STM32, DSP, CPU lub GPU
21Konrad JędrzejewskiSystem analizy sygnałów EEG rejestrowanych za pomocą opaski do rejestracji sygnałów EEG Muse InteraXon 2Zaprojektowanie i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) i elektromiograficznych (EMG)w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu ADS1299. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.EEG Muse InteraXon 2, smartfon
22Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania algorytmów wykrywania nieprawidłowości pracy serca (m.in. migotania przedsionków) z wykorzystaniem technik uczenia maszynowegoImplementacja w środowisku MATLAB, Python lub innym języku programowania i przeprowadzenie badań efektywności zastosowania róznych algorytmów uczenia maszynowego pozwalających na wykrywanie i klasyfikację nieprawidłowości pracy serca na podstawie analizy sygnału EKG.Matlab/Python, Język C, mobilny rejestrator sygnału EKG SiliconBeat firmy MEDEA
23Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) wykorzystujący układ MAX86150Budowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu MAX86150. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestaw (płytka) ewaluacyjny układu MAX86150 firmy Maxim, elektrody, smartfon
24Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i elektromiograficznych (EMG) wykorzystujący układ ADS1299Zaprojektowanie, wykonanie i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) i elektromiograficznych (EMG)w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu ADS1299. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestaw (płytka) ewaluacyjny układu ADS1299 firmy Analog Devices umożlwiająca podłączenie do 8 elektrod, elektrody, smartfon
25Konrad JędrzejewskiSystem do bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) wykorzystujący układ ADS1299Zaprojektowanie, wykonanie i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu ADS1299. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestaw (płytka) ewaluacyjny układu ADS1299 firmy Analog Devices umożlwiająca podłączenie do 8 elektrod, elektrody, smartfon
26Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) oparty o układ nRF52480 z Bluetooth 5Budowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu nRF52480. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestaw (płytka) ewaluacyjny układu nRF52480 firmy Nordic Semiconductors, elektrody, smartfon
27Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) oparty o rozwiązania ArduinoBudowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) oparty o płytki ewaluacyjne Arduino. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestawy ewaluacyjne Arduino i czujniki, elektrody, smartfon.
28Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów biomedycznych wykorzystujący płytkę ewaluacyjną mikrokontrolera STM z ekranem dotykowymBudowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów biomedycznych wykorzystujący płytkę ewaluacyjną mikrokontrolera STM z ekranem dotykowym.Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem STM, czujniki, elektrody
29Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów biomedycznych wykorzystujący platformę Raspberry PiBudowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów biomedycznych wykorzystujący platformę Raspberry Pi.Raspberry Pi, czujniki, elektrody
30Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania symulacyjne algorytmów uczenia maszynowego w analizie sygnałów biomedycznychImplementacja w środowisku MATLAB, Python lub innym języku programowania algorytmów uczenia maszynowego w analizie sygnałów biomedycznych (np. EKG, EEG, EMG, PPG) oraz przeprowadzenie badań porównujących efektywnośę¦ tych algorytmów.MATLAB, Python, język R, język C
31Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania efektywności algorytmów przetwarzania sygnałów pochodzących z radioteleskopów systemu LOFAR w kontekście jego wykorzystania w radiolokacji pasywnejImplementacja w środowisku MATLAB, Python lub innym języku programowania oraz badania efektywności algorytmów przetwarzania sygnałów pochodzących z radioteleskopów międzynarodowego systemu LOFAR w kontekście jego wykorzystania w radiolokacji pasywnej. Praca realizowana w ramach współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.MATLAB, Python, język C. Sygnały są dostarczane przez pracowników Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
32Konrad JędrzejewskiMobilny radar FMCW do wykrywania obiektów w otoczeniu użytkownikaZaprojektowanie i uruchomienie prostego mobilnego radaru FMCW służącego do wykrywania obiektów, np. samochodów, osób, przedmiotów występujących w najbliższym otoczeniu użytkownika (do kilkudziesięciu metrów). Praca obejmuje dobór komponentów (m.in. miniaturowych szyków antenowych, płytek przetwarzających dane), zaprojektowanie, oprogramowanie i uruchomienie urządzenia.Miniaturowy szyk antenowy, zestawy ewaluacyjne z przetwornikami A/C, mikrokontrolerami, układami FPGA
33Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania efektywności algorytmów przetwarzania sygnałów dla radaru FMCW do wykrywania dronówImplementacja w środowisku MATLAB i języku C algorytmów przetwarzania sygnałów dla radaru FMCW służącego do wykrywania dronów (obiektów UAV) oraz badania ich efektywności zarówno po względem możliwości detekcji, jak również złożoności obliczeniowej.MATLAB, Python, język C. karta graficzna GPU. Rzeczywiste sygnały z radaru FMCW do wykrywania dronów (obiektów UAV)
34Konrad JędrzejewskiAnaliza możliwości zasięgowych wraz z badaniami eksperymentalnymi projektowanego systemu radiolokacji pasywnej na lotnisku Politechniki Warszawskiej w PrzasnyszuPraktyczne ustalenie możliwości zasięgowych projektowanego systemu radiolokacji pasywnej na lotnisku Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu. Praca obejmuje przeprowadzenie pomiarów sygnałów, które mogą byę¦ wykorzystane w systemie radiolokacji pasywnej na lotnisku w Przasnyszu oraz ich analizę pod kątem ich wykorzystania w tym systemie.Przenośny analizator widma FieldFox, platforma radia programowalnego USRP, GNU Radio, język C
35Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania eksperymentalne podsystemu akwizycji sygnałów dla systemu radiolokacji pasywnej na lotnisku Politechniki Warszawskiej w PrzasnyszuImplementacja i badania eksperymentalne podsystemu akwizycji sygnałów dla systemu radiolokacji pasywnej na lotnisku Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu.Szyk antenowy, platforma radia programowalnego USRP, GNU Radio, język C, przenośny analizator widma FieldFox
36Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania symulacyjne algorytmów uczenia maszynowego stosowanych w analizie sygnałów radiolokacyjnychImplementacja w środowisku MATLAB, Python lub innym języku programowania algorytmów uczenia maszynowego stosowanych w analizie sygnałów radiolokacyjnych oraz przeprowadzenie badań porównujących efektywnośę¦ tych algorytmów.MATLAB, Python, język R, język C
37Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania algorytmów przetwarzania sygnałów dla systemu radiolokacji pasywnej na lotnisku Politechniki Warszawskiej w PrzasnyszuImplementacja i badania algorytmów przetwarzania sygnałów sygnałów dla systemu radiolokacji pasywnej na lotnisku Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu.Matlab, język C, szyk antenowy, platforma radia programowalnego USRP, GNU Radio
38Arkadiusz LewandowskiCzujnik wilgotności gleby dla sieci IoT z wykorzystaniem pomiaru pojemnościProjekt i wykonanie czujnika wilgotności gleby dla sieci IoT opierającego się na pomiarze pojemności próbki gleby na dwóch częstotliwościach. Do pomiaru pojemności wykorzystane zostaną scalone układy analizy impedancji AD8302/AD5941 firmy Analog Devices Czujnik będzie zasilany bateryjnie, komunikacja z siecią będzie odbywała się za pośrednictwem protokołu LORA lub NB-LTE. Zarządzanie czujnikiem poprzez mikrokontroler STM/Microchip. Odczyty danych z czujnika będą gromadzone i wizualizowane z wykorzystaniem oprogramowania chmurowego (AWS/Azure/Google Cloud).Programy do symulacji i projektowania układów elektronicznych (ADS/Microwave Office), języki C++/Python/Matlab, komputer klasy PC
39Arkadiusz LewandowskiCzujnik wilgotności gleby dla sieci IoT z wykorzystaniem radaru UWBProjekt i wykonanie czujnika wilgotności gleby dla sieci IoT opierającego się na pomiarze czasu propagacji impulsu z wykorzystaniem scalonego radaru DWM1000 firmy Decawave. Czujnik będzie zasilany bateryjnie, komunikacja z siecią będzie odbywała się za pośrednictwem protokołu LORA lub NB-LTE. Zarządzanie czujnikiem poprzez mikrokontroler STM/Microchip. Odczyty danych z czujnika będą gromadzone i wizualizowane z wykorzystaniem oprogramowania chmurowego (AWS/Azure/Google Cloud).Programy do symulacji i projektowania układów elektronicznych (ADS/Microwave Office), języki C++/Python/Matlab, komputer klasy PC
40Marek RupniewskiInterfejs do akwizycji sygnałów mikrofonowych z układu ADAU7118 pracujący pod kontrolą systemu LinuxZaprogramowanie interfejsu (Matlab lub biblioteka C) do celów demonstracji możliwości akwizycji przez komputer jednopłytkowy (np. Raspberry Pi) sygnałów mikrofonowych z układu ADAU7118.C, Matlab, I2C, I2S, PDM, Linux Device Tree
41Marek RupniewskiSzyk mikrofonowy z węzłami połączonymi za pomocą magistrali A2BZaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie działania szyku mikrofonowego, którego węzły (mikrofony) połączone są za pomocą magistrali A2B (Analog Devices).Altium Designer, A2B, PDM
42Marek RupniewskiAnemometr ultradźwiękowyZaprojektowanie i wykonanie przyrządu do pomiaru prędkości wiatru. Metoda pomiaru będzie oparta o analizę czasu przelotu fali ultradźwiękowej w dwóch przeciwnych kierunkach. W miarę możliwości praca będzie wykonana w oparciu o gotowe komponenty i zestawy uruchomieniowe.
43Maciej UrbańskiOpracowanie modułu wielokanałowej akwizycji danych przy użyciu 32-bitowych przetworników A/CStworzenie projektu modułu wielokanałowego datalogger'a, zrealizowanego w oparciu o precyzyjny 32-bitowy przetwornik A/C, oraz precyzyjne termostatowane źródło napięcia odniesienia.
W ramach pracy należy wykonaę¦ kompletny projekt płytki drukowanej układu, oraz przeprowadzię¦ dokładne testy weryfikujące parametry układu, po jego wyprodukowaniu.
W ramach pracy dyplomowej dyplomant uzyskuje dostęp do laboratoriów badawczych Zakładu Układów i Aparatury Mikrofalowej oraz wszelkich potrzebnych przyrządów pomiarowych.
Oprogramowanie Altium Designer, zasilacz, multimetr precyzyjny, komora klimatyczna, oscyloskop
44Maciej UrbańskiOpracowanie modułu skalarnego analizatora obwodów dla zakresu niskich częstotliwościStworzenie prostego modułu skalarnego analizatora obwodów, pracującego w zakresie od kilku kHz do około 100 MHz. Układ powinien byę¦ zrealizowany w oparciu o przestrajany układ syntezera DDS, oraz sterowany z modułu zewnętrznego. W ramach pracy należy wykonaę¦ kompletny projekt płytki drukowanej, oraz przeprowadzię¦ testy sprawdzające poprawnośę¦ działania układu, po jego wyprodukowaniu.
W ramach pracy dyplomowej dyplomant uzyskuje dostęp do laboratoriów badawczych Zakładu Układów i Aparatury Mikrofalowej oraz wszelkich potrzebnych przyrządów pomiarowych.
Oprogramowanie Altium Designer, zasilacz, multimetr precyzyjny, oscyloskop, analizator widma, analizator źródeł sygnałów, wektorowy analizator obwodów
45Maciej UrbańskiOpracowanie modułu sterującego pracą prostego rekonfigurowalnego systemu pomiarowegoZaprojektowanie modułu kontrolującego pracą systemu pomiarowego zrealizowanego w formie zgodnej mechanicznie z modułami tworzonymi wg standardu VME. Moduł powinien byę¦ oparty o popularny układ komputera jednopłytkowego (SBC), typu np. BeagleBone OSD3358, Raspberry Pi Compute Module 4, lub podobnych.
Zadaniem studenta będzie opracowanie bazowej płytki drukowanej dla modułu SBC, która umożliwi sterowanie zewnętrznymi urządzeniami poprzez interfejsy I2C, SPI, oraz bezpośrednio przy pomocy linii GPIO.
Moduł ma umożliwiaę¦ komunikację z komputerem PC poprzez USB, oraz Ethernet, opcjonalnie także WiFi.
Po zaprojektowaniu i wyprodukowaniu obwodu drukowanego zadaniem dyplomanta będzie dokładne sprawdzenie prototypowego modułu sterującego. W ramach pracy dyplomowej dyplomant uzyskuje dostęp do laboratoriów badawczych Zakładu Układów i Aparatury Mikrofalowej oraz wszelkich potrzebnych przyrządów pomiarowych.
Oprogramowanie Altium Designer, zasilacz, multimetr precyzyjny, oscyloskop z analizatorem stanów logicznych
46Tomasz OsuchRealizacja i oprogramowanie stanowiska do pomiaru własności polaryzacyjnych światłowodów i podzespołów światłowodowychDo uzgodnienia.Do uzgodnienia.
47Tomasz OsuchRealizacja stanowiska do nanoszenia długookresowych siatek światłowodowychDo uzgodnienia.Do uzgodnienia.
48Tomasz OsuchBadanie własności spektralnych jednowymiarowych quasi-periodycznych kryształów fotonicznychDo uzgodnienia.Do uzgodnienia.
49Tomasz OsuchOprogramowanie do modelowania światłowodowych siatek BraggaDo uzgodnienia.Do uzgodnienia.
50Tomasz OsuchRealizacja interferometrów światłowodowych do zastosowań czujnikowychDo uzgodnienia.Do uzgodnienia.
51Tomasz OsuchŚwiatłowodowy system czujnikowy w konfiguracji lasera pętlowego.Do uzgodnienia.Do uzgodnienia.
52Tomasz OsuchRealizacja czujnika światłowodowego w oparciu o światłowód specjalny.Do uzgodnienia.Do uzgodnienia.
53Alicja AnuszkiewiczSiatki Bragga w światłowodach utrzymujących polaryzacjęDo uzgodnienia.Do uzgodnienia.
54Alicja AnuszkiewiczBadanie fotoczułości wodorowanych włókien optycznych o różnych konstrukcjachDo uzgodnienia.Do uzgodnienia.
55Bartosz GąsowskiRóżnicowa sonda do pomiarów zakłóceń w urządzeniach elektronicznych w paśmie do 100 kHzOpracowanie koncepcji, wybór elementów, projekt układu oraz obwodu drukowanego, uruchomienie oraz pomiary prototypu.oprogramowanie Altium Designer, oscyloskop cyfrowy
56Bartosz GąsowskiInterfejs do piezoelektrycznych sensorów i elementów generujących wibracje mechaniczneOpracowanie koncepcji, wybór elementów, projekt układu oraz obwodu drukowanego, uruchomienie oraz pomiary prototypu z wykorzystaniem dostępnych sensorów i aktuatorów.oprogramowanie Altium Designer, oprogramowanie MATLAB lub podobne, oscyloskop cyfrowy, komputer z kartą dźwiękową
57Adam AbramowiczMiniaturowe szerokopasmowe filtry z rezonatorami dielektrycznymi TEMProjekt elektryczny filtrów o szerokości względnej pasma 100% i 150%. Dobór rezonatorów dielektrycznych TEM. Projekt płytki drukowanej. Realizacja filtrów. Pomiary filtrów.Microwave Office - analiza i optymalizacja filtrów. Altium Designer- projekt płytki PCB. Wektorowy Analizator Sieci - pomiary charakterystyk filtrów. MS Office - przygotowanie pracy inżynierskiej
58Jerzy WeremczukTemat własny z obszaru czujników lub sieci czujnikowychDo uzgodnienia.Do uzgodnienia.
59Krzysztof KulpaBiblioteka do przetwarzania sygnałów na plaformie CUDAOpracowanie efektywnej biblioteki do przetwarzania sygnałów na platformie CUDA, implementacja algorytmów analizy spektralnej i przetwarzania korelacyjnego.Komputer PC, karta NVIDIA, MATLAB
60Krzysztof KulpaWykrywanie gestów z wykorzystaniem radaru aktywnego na szęstotliwościach THZ i sieci WiFiOpracowanie metod wykrywania gestów aza pomocą czujników aktywnych (radaru aktywnego i pasywnego opartego o sieę¦ WiFi).Komputer PC, MATLAB, analizatory widma, głowica radarowa, acces-point
61Jan OgrodzkiKomputerowe projektowanie układów z liniami długimiUkłady z liniami długimi w SPICE, modelowanie linii, symulacja w dziedzinie czasu i częstotliwości.SPICE, MATLAB
62Andrzej WojeńskiWizualizacja danych pomiarowych z wykorzystaniem układów FPGA i interfejsów gigabitowych (konkretny interfejs, szczegóły pracy, w tym dokładny zakres - do ustalenia w trakcie rozmowy)Analiza pracy interfejsów gigabitowych, analiza formatów graficnzych oraz infrastruktury wideo FPGA, opracowanie oraz implementacja algorytmu w układzie FPGA (w tym symulacje), uruchomienie projektu na karcie FPGA .komputer PC, oprogramowanie do kompilacji oprogramowania na układy FPGA, płyta FPGA
63Andrzej WojeńskiImplementacja algorytmów przetwarzania danych pomiarowych czasu rzeczywistego z wykorzystaniem układów FPGA i języka HLS (szczegóły pracy, w tym dokładny zakres, w tym dokładny zakres - do ustalenia w trakcie rozmow)Analiza implemnetacji algorytmów w języku HLS (Xilinx), zapoznanie się z literaturą naukową, opracowanie oraz implementacja algorytmu w układzie FPGA (w tym symulacje), uruchomienie projektu na karcie FPGA .komputer PC, oprogramowanie do kompilacji oprogramowania na układy FPGA, płyta FPGA
64Wojciech ZabołotnyPodłączany przez USB kontroler interfejsów I2C i SPI zgodny z systemem LinuxPrzy uruchamianiu oprogramowania współpracującego z układami obsługiwanymi za pomocą interfejsów I2C i SPI, przydatna byłaby możliwośę¦ prowadzenia pracy na zwykłym komputerze PC. Niestety, zazwyczaj komputery PC nie są wyposażone w dostępne z zewnątrz interfejsy I2C i SPI.
Celem pracy byłoby zaprojektowanie i realizacja (np. z wykorzystaniem mikrokontrolera z funkcją USB, lub specjalizowanego mostka) kontrolera interfejsów I2C i SPI, podłączanego jako urządzenie USB oraz stworzenie obsługującego go sterownika dla systemu Linux.
Komputer PC z systemem Linux, płytka z mikrokontrolerem, kompilatory języka C dla PC i dla mikrokontrolera, programator dla mikrokontrolera
65Wojciech ZabołotnyDydaktyczne środowisko do realizacji prostych urządzeń peryferyjnych w układach SoCUkłady "system on chip" zawierajace programowalną matrycę logiczną (FPGA) współpracującą z procesorem, stanowią dobrą platformę sprzętową, pozwalającą na realizację prostych układów wejścia/wyjścia przydatnych w nauczaniu programowania systemów wbudowanych.
Stworzenie środowiska umożliwiającego łatwe projektowanie i weryfikację takich układów dla typowych platform, takich jak Cyclone V SoC firmy Intel lub Zynq firmy Xilinx.
Komputer PC, płytki z układami SoC, oprogramowanie do syntezy logicznej (Qartus, Vivado), Środowiska do budowy obrazu systemu Linux (Buildroot, OpenWRT, Petalinux)
66Tomasz StareckiPłytka edukacyjna dla układów FPGA rodziny MAX10Do uzgodnienia.Do uzgodnienia.
67Tomasz StareckiProgramowalny generator sygnałów sinusoidalnych w.cz.Do uzgodnienia.Do uzgodnienia.
68Tomasz StareckiBlok wejściowy toru Y rejestratora sygnałów cyfrowychDo uzgodnienia.Do uzgodnienia.
69Tomasz StareckiDetektor sygnału fototermicznegoDo uzgodnienia.Do uzgodnienia.
70Tomasz StareckiProgramowalny generator impulsówDo uzgodnienia.Do uzgodnienia.
71Tomasz StareckiGenerator sygnałów m.cz. wysokiej czystościDo uzgodnienia.Do uzgodnienia.
72Tomasz StareckiProgramowalny zasilacz stabilizowanyDo uzgodnienia.Do uzgodnienia.
73Tomasz StareckiBlok syntezy sygnału sinusoidalnego w układzie FPGADo uzgodnienia.Do uzgodnienia.
74Tomasz StareckiWąskopasmowy filtr drabinkowy 32,768 kHzDo uzgodnienia.Do uzgodnienia.
75Tomasz StareckiStopień wyjściowy generatora w.cz.Do uzgodnienia.Do uzgodnienia.
76Mateusz MalanowskiStworzenie uniwersalnej biblioteki do przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych w C++/CUDAW ramach pracy należy stworzyę¦ bibliotekę zawierającą zestaw procedur realizujących typowe algorytmy do przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych (kompresja impulsu, filtracja dopplerowska, detekcji). Biblioteka powinna byę¦ stworzona w wydajny sposób z wykorzystaniem kart graficznych.Komputer PC, kompilator C++/CUDA
77Mateusz MalanowskiImplementacja narzędzia do planowania misji dla radiolokacji na karcie graficznejW ramach pracy należy w efektywny sposób zaimplementowaę¦ narzędzie realizujące planowanie misji (m.in. wyznaczanie zasięgów wykrywania) dla radaru z wykorzystaniem kart graficznych (np. w technologii CUDA).Komputer PC, kompilator C/C++/CUDA