Instytut Systemów Elektronicznych, wspólnie z Instytutem Mikro- i Optoelektroniki realizuje zadanie:

„Kształcenie na kierunku elektronika (1 i 2 stopniu studiów) – praca dyplomowa realizowana z uwzględnieniem potrzeb pracodawcy. Opracowanie nowych i zmodyfikowanie istniejących programów i modułów kształcenia „,

w ramach ogólnouczelnianego projektu NERW PW – Edukacja – Rozwój – Współpraca.

Celem ogólnym tego zadania jest dostosowanie i modernizacja systemu nauczania na specjalności elektronika do potrzeb gospodarczo-społecznych. Elektronika, jako jedna z dziedzin najbardziej uzależnionych od postępu techniki ulega ciągłym zmianom. Staje się przy tym dziedziną coraz bardziej interdyscyplinarną i jednocześnie obejmuje coraz to nowe aspekty społeczne i gospodarcze. W wymiarze społecznym należy pamiętać, że funkcjonowanie pojedynczych jednostek w cywilizowanych społeczeństwach jest uzależnione od ciągłego postępu elektroniki. Z kolei aspekt gospodarczy, wynika ze stale rosnącego zapotrzebowania przedsiębiorców na wysoce wykwalifikowanych pracowników.

Należy pamiętać, że w nowoczesnych gospodarkach dynamiczny wzrost nie jest możliwy bez udziału nowych technologii i przedsiębiorstw posiadających wykwalifikowanych pracowników. Coraz częściej przedsiębiorcy poszukują zatem pracowników, którzy posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie zagadnień inżynierskich i przekładanie ich na potrzeby gospodarczo-społeczne. Obserwowany jest zatem trend, w którym cennym pracownikiem nie jest osoba posiadająca kompetencje pokrywające częściowo pewną dziedzinę: np. umiejętność kodowania w języku programowania, ale osoba, która potrafi zaprojektować cały system elektroniczny, np. urządzenie elektroniczne, układ scalony, będący odpowiedzią na potrzeby pracodawcy.

W związku z tym proponowane są zmiany, zarówno w sposobie nauczania jak i w zawartości programowej na kierunku elektronika na studiach pierwszego i drugiego stopnia,.

  • Modernizacja specjalności programu na kierunku Elektronika na studiach pierwszego i drugiego stopnia, mająca na celu dostosowanie programu studiów do światowego stanu techniki. W tym celu zostaną opracowanie nowe lub zmodyfikowanie istniejące programy i moduły kształcenia (laboratoria, wykłady, projekty).
  • Kształcenie na kierunku elektronika (I i II stopień kształcenia) – praca dyplomowa realizowana z uwzględnieniem potrzeb pracodawcy.
  • Kształcenie na kierunku elektronika (I i II stopień kształcenia) możliwość zakończenia realizacji pracy dyplomowej w podmiocie zewnętrznym (przedsiębiorstwie).
  • Kształcenie na kierunku elektronika przy wykorzystaniu nowoczesnych form zajęć, np. zajęcia mieszane wykładowo-laboratoryjne, tzw. zajęcia „hands-on”, zajęcia zdalne, tzw. „webinaria”, zajęcia prowadzone w zakładach produkcyjnych. Opracowanie nowych form zajęć.
  • Utworzenie nowej specjalności mikroelektronicznej – Zintegrowana Elektronika i Fotonik – na studiach II stopnia kierunku Elektronika.
logotyp1a
Kategorie: Aktualności