Lp.Imię i nazwisko kierownika pracy dyplomowej:Temat pracy:Zakres pracy:Narzędzia do wykonania pracy:
1Piotr SamczyńskiPolarymetryczny Radar Pasywny z oświetlaczem naziemnej telewizji cyfrowej DVB-TW ramach pracy opracowany zostanie demonstrator polarymetrycznego radaru pasywnego. Demonstrator zbudowany zostanie w oparciu o komponenty mikrofalowe oraz platformy cyfrowe dostępne w Pracowni Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW. W ramach pracy opracowane zostaną również algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalające na detekcję obiektów ruchomych z wykorzystaniem oświetlaczy nadajników telewizji cyfrowej DVB-T.

Celem pracy jest opracowanie i przetestowanie z wykorzystaniem rzeczywistych nagranych danych demonstratora radaru opartego na architekturze SDR wykorzystującego dodatkowo polarymetrię do eliminacji efektu wielodrogowości. Jako platforma SDR do realizacji pracy wykorzystane zostanie jedna z platform USRP (N2x0, B210 lub X310) lub NI VSA dostępny w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW.
RTL-SDR Dongle, NI USRP (N2x0, B210 lub X310), NI VSA, GNU Radio, Matlab, C/C++, LabVIEW, LabVIEW FPGA, komputer klasy PC
2Piotr SamczyńskiWykorzystanie sygnałów pochodzących z natury w projektowaniu radarów kognitywnychW ramach pracy zbadana zostanie możliwość wykorzystania sygnałów echolokacyjnych wykorzystywanych w naturze (sygnały emitowane przez nietoperze, delfiny, etc.) i ich zastosowania w projektowaniu radarów kognitywnych.
Celem pracy jest opracowanie technik kognitywnych dla nowoczesnych radarów śledzących różnej klasy obiekty powietrzne.
Wykorzystywane narzędzia: Radar FMCW oparty na architekturze SDR, Matlab, C/C++, komputer klasy PC
3Piotr SamczyńskiAdaptacyjny radara FMCW przeznaczony do detekcji i lokalizacji niewielkich wysokomanewrowych obiektówW ramach pracy opracowany zostanie demonstrator adaptacyjnego radaru FMCW przeznaczonego do detekcji i lokalizacji niewielkich wysokomanewrowych obiektów o niskim RCS. Demonstrator zbudowany zostanie w oparciu o komponenty mikrofalowe oraz platformy cyfrowe dostępne w Pracowni Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW. W ramach pracy opracowane zostaną również algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalające na obrazowanie obiektów naziemnych.Wykorzystywane narzędzia: Radar FMCW oparty na architekturze SDR, Matlab, C/C++, komputer klasy PC
4Piotr SamczyńskiRadar Pasywny ISAR z oświetlaczem satelitarnym telewizji cyfrowej DVB-SW ramach pracy opracowany zostanie demonstrator radaru pasywnego ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar). Demonstrator zbudowany zostanie w oparciu o komponenty mikrofalowe oraz platformy cyfrowe dostępne w Pracowni Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW. W ramach pracy opracowane zostaną również algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalające na obrazowanie ruchomych obiektów naziemnych z wykorzystaniem oświetlaczy nadajników telewizji cyfrowej DVB-S.
Celem pracy jest opracowanie i przetestowanie z wykorzystaniem rzeczywistych nagranych danych demonstratora radaru opartego na architekturze SDR. Jako platforma SDR do realizacji pracy wykorzystane zostanie jedna z platform USRP (N2x0, B210 lub X310) lub NI VSA dostępny w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW.
Wykorzystywane narzędzia: RTL-SDR Dongle, NI USRP (N2x0, B210 lub X310), NI VSA, GNU Radio, Matlab, C/C++, LabVIEW, LabVIEW FPGA, komputer klasy PC
5Piotr SamczyńskiPrzetwarzanie obrazów radarowychCelem pracy jest stworzenie i implementacja algorytmów cyfrowego przetwarzania obrazów radarowych mających na celu detekcję zmian (ang. change detection) charakterystycznych obszarów obserwowanych przez radar (tj. drogi, obszary zalewowe, budowa budynków, przekrój gruntu, etc.).Wykorzystywane narzędzia: komputer klasy PC, Matlab, C/C++
6Piotr SamczyńskiFuzja zobrazowań radarowych SAR i optycznychCelem pracy jest stworzenie oprogramowania mającego na celu stworzenie narzędzia programowego pozwalającego na fuzję zobrazowań radarowych SAR i optycznych. Opracowane algorytmy fuzji zobrazowań przetestowane zostaną na symulowanych oraz rzeczywistych danych radarowych.Wykorzystywane narzędzia: komputer klasy PC, Matlab, C/C++
7Piotr SamczyńskiRozpoznawanie obiektów w zobrazowaniach radarowychW ramach pracy stworzone zostaną algorytmy cyfrowego przetwarzania obrazów pozwalające na rozpoznawanie charakterystycznych struktur (tj. drogi, budynki, rzeki, pola uprawne, etc.) w zobrazowaniach radarowych. Poprawność implementacji algorytmów przetestowana zostanie z wykorzystaniem rzeczywistych zobrazowań radarowych uzyskanych przez radary lotnicze i satelitarne.Wykorzystywane narzędzia: Matlab, C/C++, komputer klasy PC
8Piotr SamczyńskiMetody klasyfikacji obiektów w oparciu o analizę uDopplerowskąW ramach pracy opracowane zostaną algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalajaee na klasyfikację wybranych cech obiektów ruchomych, jak np. chód człowieka, bieg, jazda rowerzysty, itp. z wykorzystaniem metod przetwarzania sygnałów w oparciu o analize map radarowych uDopplera obiketu.Wykorzystywane narzędzia: Matlab, C/C++, komputer klasy PC, radar FMCW
9Piotr SamczyńskiMetody przetwarzania sygnałow z wykorzystaniem techniki zobrazowań radarowy ISARW ramach pracy opracowane zostaną algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalające na tworzenie zobrazowań 2D z wykorzystaniem techniki radaru z odwróconą syntetyczną aperturą ISAR (ang. Inverse Synthetic Apreture Radar). Opracowane algorytmy zaimplementowane zostaną w środowisku Matlab i zweryfikowane zostaną z wykorzystaniem symulacji wykonanych przez dyplomanta jak również z rejestracji rzeczywistych ech radarowych pochodzących od różnych rodzajów obiektów zarejestrowanych przez dyplomanta z wykorzystaniem radaru FMCW dostępnego w Pracowni Radarowych Technik Obrazujących, ISE, PW.Wykorzystywane narzędzia: Matlab, C/C++, komputer klasy PC, radar FMCW
10Piotr SamczyńskiRadar Pasywny z oświetlaczem sieci satelitarnej STARLINKW ramach pracy przeprowadzone zostaną szczegółowe studia literaturowe na temat możliwych do wykorzystania nowych oświetlaczy satelitarnych takich jak m.in. STARLINK na potrzeby radiolokacji pasywnej wraz z analizą potencjału możliwych do uzyskania zasiegów dla tego typu technologii. W ramach pracy dyplomowej przeprowadzone zostaną symulacje oraz odbiornik RF wybranego sygnału oświetlacza satelitarnego w oparciu o komponenty mikrofalowe oraz platformy cyfrowe dostępne w Pracowni Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW. Zarejestrowany sygnał z wykorzystaniem odbiornika RF przebadany zostanie pod katem wykorzystania go na potrzeby radiolokacji pasywnej.Wykorzystywane narzędzia: Matlab, C/C++, komputer klasy PC, odbiornik RF oparty na architekturze SDR
11Piotr SamczyńskiMetody analizy czasowo-czestotliwościowej sygnatur uDopplera sygnałów radarowychW ramach pracy opracowane i porównane zostaną wybrane algorytmy przetwarzania sygnałów dedykowane do analizy czasoso-częstotliwościowej uDopplera sygnałów radarowych, takie jak spktorgram, koncentracja spektrogramu i inne. Algorytmy przetestowane zostaną na danych symulowanych, jak również na danych pochodzacych z rejestracji rzeczywistych celem wybrania efektywnych metod określenia parametrów obiektów, jak np. szybkość chodu człowieka, czestotliwośc obrotu łopat wirnika helikoptera itp.Wykorzystywane narzędzia: Matlab, C/C++, komputer klasy PC, radar FMCW
12Jan OgrodzkiModelowanie linii transmisyjnych dla potrzeb symulacji komputerowej układów wielkiej częstotliwościPraca obejmuje zapozanie się z opracowanymi w literaturze metodami symulacji linii transmisyjnych oraz z nową metodą zaproponowaną przez opiekuna. Następnie przedmiotem pracy będzie opracowanie programu do symulacji w Matlabie, przetestowanie go i zbadanie jego wydajności w porównaniu z innymi znanymi metodami.Praca jest koncepcyjna i teoretyczna wymaga komputera z oprogramowaniem MATLAB oraz SPICE i ew. SABER wersje studenckie dostępne w sieci.
13Jan OgrodzkiWielkoprzyrostowa symulacja układów liniowych w dziedzinie częstotliwości i wielu zmiennych parametrów projektowych układu.Praca obejmuje zapozanie się z opracowanymi w literaturze metodami symulacji linii transmisyjnych oraz z nową metodą zaproponowaną przez opiekuna. Następnie przedmiotem pracy będzie opracowanie programu do symulacji w Matlabie, przetestowanie go i zbadanie jego wydajności w porównaniu z innymi znanymi metodami.Praca jest koncepcyjna i teoretyczna wymaga komputera z oprogramowaniem MATLAB oraz SPICE i ew. SABER wersje studenckie dostępne w sieci.
14Jacek MisiurewiczSymulator ech z kosmosuZaprojektowanie i zaimplementowanie symulatora danych i sygnałów echa odbitego od obiektów kosmicznych, umożliwiającego badanie algorytmów przetwarzania sygnałów i danych w radarach typu SST (Space Surveillance and Tracking). Praca będzie składała się z:
- zrozumienia mechaniki orbitalnej i standardowych sposobów opisu parametrów orbit satelitów (np. format TLE)
- zaimplementowania symulacji ruchu satelitów
- zaimplementowania symulatora danych mierzonych przez dany radar
- zaimplementowania konwersji w/w danych na sygnał wizji radarowej
- zbadanie poprawności pracy symulatora.
Możliwe jest rozszerzenie zakresu zainteresowań na obiekty poruszające się po orbitach okołosłonecznych (tzw. Planetary Defense).
Matlab/Octave/NumPy
15Jacek Misiurewicz"Smart Antennas" - wykorzystanie techniki formowania wiązki w antenach komunikacyjnychPrzebadać algorytmy formowania wiązek w zastosowaniu telekomunikacyjnym (np.. DAB albo 4/5G). Zamodelować odbiornik z taką funkcjonalnością przy pomocy nagrań z dostępnych odbiorników SDR.Matlab/Octave/NumPy
GnuRadio
Odbiornik SDR - np. zsynchronizowane RTL, PLUTO albo USRP
16Jacek MisiurewiczRadar FMCW na ADALM-PLUTOOpanować programowanie chipsetu PLUTO SDR. Zaprojektować i skonstruować (oprogramować) radar FMCW w pasmie 2.5 lub 5 GHz.Matlab/Octave/NumPy
Xilinx (Vivado)
ARM-Linux
17Jacek MisiurewiczRadio bez reklamRozpoznawanie rodzaju nadawanej treści w transmisji FM i przełączanie na kanał, na którym nie ma reklam. Realizacja z wykorzystaniem odbiornika SDR.Matlab/Octave/NumPy
GnuRadio
Odbiornik SDR - np. RTL, PLUTO.
18Andrzej WojeńskiWydajna transmisja danych z wykorzystaniem zaawansowanych interfejsów gigabitowych w układach FPGA (do ustalenia konkretny interfejs oraz szczegóły pracy)Analiza pracy zaawansowanych interfejsów gigabitowych, opracowanie oraz implementacja rozwiązania w układzie FPGA (w tym symulacje), uruchomienie projektu na karcie FPGA.Komputer PC, oprogramowanie do kompilacji oprogramowania na układy FPGA, płyta FPGA
19Andrzej WojeńskiUniwersalny model strumieniowego przetwarzania danych wraz z akceleracją sprzętową na bazie układów FPGA (szczegóły do ustalenia, np. układ Zynq)Analiza rozwiązań dotyczących sprzętowej akceleracji obliczeń CPU/GPU/FPGA, opracowanie standardu transmisji danych oraz zarządzania danymi i obliczeniami, implementacja rozwiązania na układzie FPGA oraz koprocesorach obliczeniowych (w tym symulacje), uruchomienie projektu na karcie FPGA.Komputer PC, oprogramowanie do kompilacji oprogramowania na układy FPGA, płyta FPGA
20Krzysztof CzubaWzmacniacz transimpedancyjny do fotopowielacza SiPM/MPPCZaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie analogowego układu wzmacniacza transimpedancyjnego do odczytu sygnału z wybranego fotopowielacza typu SiPM/MPPC. W ramach realizacji pracy należy zaprojektować wzmacniacz transimpedancyjny dostosowany do wskazanego modelu SiPM, zaprojektować PCB ze wzmacniaczem przystosowaną do montażu układu SiPM, oraz po wyprodukowaniu i zmontowaniu układu, przetestować całe rozwiązanie w warunkach rzeczywistych.
Wynikiem pracy ma być prototyp urządzenia które będzie wykorzystywane do pomiaru strat wiązki elektronów w budowanym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) akceleratorze PolFEL. Praca będzie wykonana we współpracy z NCBJ, NCBJ zapewni wsparcie merytoryczne dot. Aspektów związanych z fizyką ww. zjawisk (straty wiązki) oraz zapewni możliwość przetestowania opracowanego rozwiązania. Praca będzie się wiązać z pomiarami promieniowania jonizującego.
oprogramowanie Altium Designer
LTSpice (lub podobny)
generatory przestrajane, zasilacze, multimetry
szybki oscyloskop cyfrowy
21Krzysztof CzubaSzybki przełącznik sygnału o częstotliwości 1,3 GHz z diodą PINZaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie układu służącego do szybkiego bramkowania sygnału w.cz. małej mocy o częstotliwości 1.3GHz w oparciu o diodę PIN. Celem pracy będzie wykonanie układu zabezpieczającego, który umożliwi szybkie zablokowanie propagacji sygnału sterującego w systemie sterowania polem przyspieszającym elektrony w akceleratorze PolFEL, budowanym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). W ramach realizacji pracy należy zaprojektować układ z diodą PIN, zaprojektować PCB, przeprowadzić produkcję i montaż układu oraz przetestować opracowane rozwiązanie. Wynikiem pracy ma być prototyp urządzenia które będzie wykorzystywane w systemie bezpieczeństwa akceleratora PolFEL.oprogramowanie Altium Designer
symulator obwodów w.cz. (Microwave Office)
generatory sygnałów w.cz.D23
analizator widma
wektorowy analizator obwodów
zasilacze, multimetry, oscyloskop cyfrowy
22Grzegorz TarapataAutonomiczny moduł akwizycji danych: napięcia i temperaturyTematem pracy jest opracowanie i wykonanie modułu akwizycji rejestrującego zmiany napięcia i temperatury oraz urządzenia nadzorczego, do odczytywania danych z urządzeń rejestrujących.Spice, LTSpice - symulacja układów elektronicznych,
Orcad PCB -projektowanie schematów oraz płyt PCB (preferowany, ale inne również możliwe),
inne oprogramowanie narzędziowe,
wybrany układ mikrokontrolera i środowisko do jego programowania,
zasilacze, multimetry, oscyloskop.
23Grzegorz TarapataSystem monitorowania rozproszonej sieci czujników pomiarowych (IoT)Tematem pracy jest opracowanie i wykonanie systemu do zbierania danych z rozproszonych czujników pomiarowych, przesyłanie ich za pomocą sieci GSM na serwer umieszczony w chmurze oraz prezentacja zebranych wyników w przeglądarce internetowej. W zakres pracy wchodzi wykonanie kilku modułów czujnikowych, czytnika (urządzenia zbierającego danego) oraz przygotowanie serwera z bazą danych pracującego w chmurze.Spice, LTSpice - symulacja układów elektronicznych,
Orcad PCB -projektowanie schematów oraz płyt PCB (preferowany, ale inne również możliwe),
Środowisko programistyczne linux (R-PI), oprogramowanie serwera w chmurze,
wybrany układ mikrokontrolera i środowisko do jego programowania,
zasilacze, multimetry, oscyloskop.
24Grzegorz TarapataMetody do oceny artykulacji samogłosek przez pacjentów z chorobami neurologicznymiTematem pracy jest opracowanie algorytmu do oceny wad wymowy samogłosek i analiza sygnału mowy.komputer PC, Matlab, sieci neuronowe.
25Jerzy WeremczukPlatforma mobilna do pomiarów w ochronie środowiskaBudowa (adaptacja) zdalnie sterowanego pojazdu. Przesyłanie wyników pomiarów.Kompilatory dla systemów wbudowanych, projektowanie obwodów drukowanych
26Jerzy WeremczukUkład zasilacza dla nanogeneratora energii elektrycznejBudowa i testowanie układów elektronicznych zasilacza.Symulator obwodów, projektowanie obwodów drukowanych
27Jerzy WeremczukCzujniki wykonane w technologii 3DBudowa i charakteryzacja wybranego czujnika np. przyspieszenia.Drukarka 3D, komputerowe stanowiska pomiarowe
28Jerzy WeremczukTemat własny z obszaru czujników lub sieci czujnikowychdo uzgodnieniado uzgodnienia
29Damian GromekWielokanałowy szerokopasmowy koherentny odbiornik sygnału telewizji cyfrowej DVB-T/DVB-T2 na bazie radia programowalnego USRP/RF-SoCdo uzgodnieniado uzgodnienia
30Damian GromekOdbiornik sygnałów zdudnieniowych na bazie platformy Terasicdo uzgodnieniado uzgodnienia
31Damian GromekRadar do monitoringu funkcji życiowych pracujący w paśmie C/X z wykorzystaniem układu ewaluacyjnego ADF4159do uzgodnieniado uzgodnienia
32Damian GromekUkład synchronicznego dwukanałowego laserowego czujnika do pomiaru odległości (dalmierz laserowy LIDAR)do uzgodnieniado uzgodnienia
33Damian GromekUkład wyznaczania położenia i orientacji z wykorzystaniem nawigacji inercyjnej ADIS16488do uzgodnieniado uzgodnienia
34Konrad JędrzejewskiZastosowanie metod uczenia maszynowego do analizy sygnałów radiolokacyjnychCelem pracy jest implementacja w środowisku Python, MATLAB, R, C++ lub innym języku programowania, algorytmów uczenia maszynowego (machine learning) do analizy sygnałów radiolokacyjnych oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych i eksperymentalnych porównujących efektywność tych algorytmów.Python, Matlab, R, C++ lub inny język programowania
35Konrad JędrzejewskiZastosowanie metod głębokiego uczenia maszynowego i konwolucyjnych sieci neuronowych do analizy sygnałów radiolokacyjnych, m.in. detekcji i identyfikacji obiektówCelem pracy jest implementacja w środowisku Python, MATLAB, R, C++ lub innym języku, algorytmów głębokiego uczenia maszynowego (deep machine learning) i konwolucyjnych sieci neuronowych (CNN) do analizy sygnałów radiolokacyjnych oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych i eksperymentalnych porównujących efektywność tych algorytmów.Python, Matlab, R, C++ lub inny język programowania
36Konrad JędrzejewskiAlgorytmy przetwarzania sygnałów pochodzących z radioteleskopów systemu LOFAR w systemie radiolokacji pasywnejCelem pracy jest implementacja w środowisku MATLAB, Python lub innym języku programowania oraz badania efektywności algorytmów przetwarzania sygnałów pochodzących z radioteleskopów międzynarodowego systemu LOFAR, w kontekście jego wykorzystania w systemie radiolokacji pasywnej. Praca realizowana w ramach współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.MATLAB, Python, język C. Sygnały dostarczane przez pracowników Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
37Konrad JędrzejewskiZastosowanie metod uczenia maszynowego do analizy sygnałów z radioteleskopów systemu LOFAR w kontekście jego wykorzystania w radiolokacji pasywnejCelem pracy jest implementacja w środowisku Python, MATLAB, R, C++ lub innym języku programowania algorytmów uczenia maszynowego (machine learning) do analizy sygnałów z radioteleskopów systemu LOFAR w kontekście jego wykorzystania w radiolokacji pasywnejoraz przeprowadzenie badań symulacyjnych i eksperymentalnych porównujących efektywność tych algorytmów.MATLAB, Python, język C. Sygnały dostarczane przez pracowników Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
38Konrad JędrzejewskiAlgorytmy przetwarzania sygnałów systemu radiolokacji pasywnej na lotnisku Politechniki Warszawskiej w PrzasnyszuCelem pracy jest implementacja algorytmów przetwarzania sygnałów dla budowanego systemu radiolokacji pasywnej na lotnisku Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu. Praca obejmuje badania symulacyjne i eksperymentalne na lotnisku w Przasnyszu.MATLAB, Python, C++. Szyk antenowy, platforma radia programowalnego USRP, GNU Radio, przenośny analizator widma FieldFox.
Praca realizowana w ramach budowy Laboratorium Monitorowania Obszaru w projekcie „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”
39Konrad JędrzejewskiZastosowanie metod uczenia maszynowego do identyfikacji obiektów w antydronowym radarze perymetrycznymCelem pracy jest implementacja w środowisku Python, MATLAB, C++ lub innym języku programowania algorytmów uczenia maszynowego (machine learning) do identyfikacji obiektów w antydronowym radarze perymetrycznym oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych i eksperymentalnych porównujących efektywność tych algorytmów.Python, MATLAB, C++ lub inny język programowania. Antydronowy radar perymetryczny, platforma radia programowalnego USRP, GNU Radio, przenośny analizator widma FieldFox. Praca realizowana w ramach współpracy z firmą Vortex Sp. z o.o.
40Konrad JędrzejewskiZastosowania adaptacyjnej filtracji czasowo-przestrzennej (STAP) do łumienia zakłóceń w systemach bezprzewodowej komunkacjiCelem pracy jest impelementacja i analiza algorytmów adaptacyjnej filtracji czasowo-przestrzennej (STAP) do łumienia zakłóceń w systemach bezprzewodowej komunkacji.MATLAB, Python, język R, język C.
Praca realizowana na potrzeby praktycznych zastosowań w projekcie
41Konrad JędrzejewskiAlgorytmy wypracowywania informacji nawigacyjnej w module inercyjnej nawigacji zliczeniowej (IMU) do układów sterowania rakietCelem pracy jest impelementacja i analiza algorytmów wypracowywania informacji nawigacyjnej w module inercyjnej nawigacji zliczeniowej (IMU) do układów sterowania rakiet.MATLAB, Python, C++.
Praca realizowana we współprcy w WMEiL oraz firmą Spaceforest Sp. z o.o.
42Konrad JędrzejewskiZastosowanie metod uczenia maszynowego do analizy sygnału elektrokardiograficznego (EKG) i wykrywania nieprawidłowości pracy sercaCelem pracy jest implementacja w środowisku Python, MATLAB, R lub innym języku programowania algorytmów uczenia maszynowego (machine learning) do analizy sygnałów EKG oraz przeprowadzenie badań porównujących efektywność tych algorytmów.Python, Matlab, R lub inny język programowania.
Mobilny rejestrator sygnału EKG SiliconBeat firmy MEDEA.
Praca we współpracy z firmą MEDEA i Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu
43Konrad JędrzejewskiZastosowanie metod głębokiego uczenia maszynowego i konwolucyjnych sieci neuronowych do analizy strukturalnej sygnału elektrokardiograficznego (EKG)Celem pracy jest implementacja w środowisku Python, MATLAB, R lub innym języku algorytmów głębokiego uczenia maszynowego (deep machine learning) i konwolucyjnych sieci neuronowych (CNN), do analizy sygnałów EKG oraz przeprowadzenie badań porównujących efektywność tych algorytmów.Python, Matlab, R lub inny język programowania.
Mobilny rejestrator sygnału EKG SiliconBeat firmy MEDEA.
Praca we współpracy z firmą MEDEA i Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu
44Konrad JędrzejewskiZastosowanie metod uczenia maszynowego do analizy sygnału elektroencefalograficznego (EEG)Celem pracy jest implementacja w środowisku Python, MATLAB, R lub innym języku programowania algorytmów uczenia maszynowego (machine learning), do analizy sygnałów EEG oraz przeprowadzenie badań porównujących efektywność tych algorytmów.Python, Matlab, R lub inny język programowania.
Praca prowadzona we współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
45Konrad JędrzejewskiZastosowanie metod głębokiego uczenia maszynowego i konwolucyjnych sieci neuronowych do analizy sygnału elektroencefalograficznego (EEG)Celem pracy jest implementacja w środowisku Python, MATLAB, R lub innym języku programowania algorytmów głebokiego uczenia maszynowego (deep machine learning) i konwolucyjnych sieci neuronowych (CNN), do analizy sygnałów EEG) oraz przeprowadzenie badań porównujących efektywność tych algorytmów.Python, Matlab, R lub inny język programowania.
Praca prowadzona we współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
46Konrad JędrzejewskiZastosowanie metod uczenia maszynowego do analizy sygnału pletyzmograficznego (PPG) i wykrywania nieprawidłowości pracy sercaCelem pracy jest implementacja w środowisku Python, MATLAB, R lub innym języku programowania algorytmów uczenia maszynowego (machine learning), do analizy sygnałów PPG oraz przeprowadzenie badań porównujących efektywność tych algorytmów.Python, Matlab, R lub inny język programowania
47Konrad JędrzejewskiSystem analizy sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) rejestrowanych za pomocą opaski do rejestracji sygnałów EEG Muse InteraXon 2Celem pracy jest zaprojektowanie i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) rejestrowanych za pomocą opaski do rejestracji sygnałów EEG Muse InteraXon 2.EEG Muse InteraXon 2, smartfon
48Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji i analizy sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) wykorzystujący układ MAX86150Celem pracy jest budowa i oprogramowanie systemu akwizycji i analizy sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu MAX86150. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestaw (płytka) ewaluacyjny układu MAX86150 firmy Maxim, elektrody, smartfon
49Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji i analizy sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i elektromiograficznych (EMG) wykorzystujący układ ADS1299Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i oprogramowanie systemu akwizycji i analizy sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) i elektromiograficznych (EMG)w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu ADS1299. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestaw (płytka) ewaluacyjny układu ADS1299 firmy Analog Devices umożlwiający podłączenie do 8 elektrod, elektrody, smartfon
50Konrad JędrzejewskiSystem do bezprzewodowej akwizycji i analizy sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) wykorzystujący układ ADS1299Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i oprogramowanie systemu akwizycji i analizy sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu ADS1299. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestaw (płytka) ewaluacyjny układu ADS1299 firmy Analog Devices umożlwiająca podłączenie do 8 elektrod, elektrody, smartfon
51Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji i analizy sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) wykorzystujący rozwiązania ArduinoCelem pracy jest budowa i oprogramowanie systemu akwizycji i analizy sygnałów EKG i PPG wykorzystującego zestawy Arduino. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestawy ewaluacyjne Arduino i czujniki, elektrody, smartfon
52Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania bezprzewodowego systemu przesyłania sygnałów biomedycznych wykorzystującego układ nRF52480 z Bluetooth 5Celem pracy jest budowa i oprogramowanie bezprzewodowego systemu przesyłania sygnałów biomedycznych wykorzystującego układ nRF52480 z Bluetooth 5. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestaw (płytka) ewaluacyjny układu nRF52480 firmy Nordic Semiconductors, elektrody, smartfon
53Krzysztof KulpaZastosowanie metod kognitywnych w analizie sygnałów rdarowych i EWCelem pracy jest implementacja w środowisku Python, MATLAB, R, C++ lub innym języku programowania, algorytmów przetwarzania sygnałów radarowych w celu ich identyfikacji i estymacji parametrów. Opracowanie metod kognitywnych do identyfikacji sygnałów.Python, Matlab, LabView, R, C++ lub inny język programowania. Urządzenia radia programowalnego USRP, drony
54Krzysztof KulpaOpracowanie efektywnych numerycznie algorytmów zobrazowania ziemi w pasywnym radarze lotniczym w trybie SARCelem pracy jest opracowanie algorytmów efektywnego zobrazowania ziemi w pasywnym radarze lotniczym w trybie SAR, w tym impelementacja, analiza i optymalizacja algorytmów Biststycznych SAR.Python, Matlab, LabView, R, C++, CUDA lub inny język programowania. Urządzenia radia programowalnego USRP
55Krzysztof KulpaOpracowanie efektywnych numerycznie algorytmów wykrywania i sledzenia obiektów przy długim czasie integracjiCelem pracy jest opracowanie algorytmów efektywnego przetwarania sygnalów w radarze oasywnym z długim czasem integracji.Python, Matlab, LabView, R, C++, CUDA lub inny język programowania. Urządzenia radia programowalnego USRP