Projekty prowadzone w Instytucie Systemów Elektronicznych
Nazwa:PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach
Kierownik:dr hab. inż. Krzysztof Czuba
Okres:01/12/2018 - 31/12/2023
Szczegóły:

Politechnika Warszawska jest jednym z ośmiu partnerów konsorcjum realizującego Projekt PolFEL, czyli polskiego lasera na swobodnych elektronach. Projekt uzyskał finansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Polski laser PolFEL będzie się składał z czterech głównych części: źródło elektronów wyposażone w nadprzewodzącą fotokatodę, cztery nadprzewodzące kriomoduły przyspieszające elektrony do energii osiągającej maksymalnie 180 MeV, dwa undulatory, które wymuszą zakrzywianie toru ruchu elektronów w niejednorodnym polu magnetycznym oraz cztery stanowiska eksperymentalne służące do badań z wykorzystaniem wiązek elektronów i fotonów.
Instytut Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej jest odpowiedzialny za budowę systemu generacji i dystrybucji sygnałów referencji fazy dla projektu oraz systemu synchronizacji wyzwalania.
Pierwszy z systemów będzie odpowiedzialny za generację i dystrybucję sygnałów harmonicznych o częstotliwości 1300 MHz, a także zsynchronizowanych z nimi sygnałów heterodyny (częstotliwość jeszcze nie została określona) i zegarowych. Wspólną cechą generowanych i rozprowadzanych sygnałów będzie wysoka stałość fazy (poniżej 0,01o lub rzędu dziesiątek femtosekund w dziedzinie czasu). Zespół projektantów pracuje nad technologią generacji sygnałów o bardzo niskich szumach fazowych oraz o małej wrażliwości na czynniki środowiskowe takie jak temperatura, które mogłyby wpłynąć na stałość fazy sygnałów. Wstępny schemat blokowy głównego systemu generacji sygnałów pokazany jest na rysunku poniżej.

System synchronizacji wyzwalania dla projektu PolFEL zapewni generację oraz dystrybucję cyfrowych sygnałów wyzwalających (tzw. trygerów) poszczególne zdarzenia w pracy akceleratora takie jak np. start wysyłania wiązki elektronów. Sygnały wyzwalające będą niosły zakodowane informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację danego zdarzenia, takie jak rodzaj i czas wystąpienia danego zdarzenia oraz jego numer identyfikacyjny.

Nazwa:Projekt PADOS pt. „Opracowanie platformy integrującej dane pochodzące z systemów obserwacyjnych Straży Granicznej oraz platformy symulacyjnej do prowadzenia szkoleń”
Kierownik:dr.inż Grzegorz Kasprowicz
Okres:12/12/2018 - 11/06/2022
Szczegóły:Projekt PADOS pt. „Opracowanie platformy integrującej dane pochodzące z systemów obserwacyjnych Straży Granicznej oraz platformy symulacyjnej do prowadzenia szkoleń”
Umowa nr DOB-BIO9/23/01/2018 z NCBiR
o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 9/2018

Okres realizacji: 12-12-2018 – 11-06-2022

Konsorcjum projektu:
Politechnika Warszawska (Lider), uczelnia publiczna
VORTEX Sp. z o.o., przedsiębiorstwo prywatne
Dynamic Safety Corporation Sp. z o.o., przedsiębiorstwo prywatne
Akademia Sztuki Wojennej, uczelnia publiczna

Kierownik Projektu po stronie Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej: dr.inż Grzegorz Kasprowicz
Celem projektu jest opracowanie platformy integrującej dane pochodzące z systemów obserwacyjnych Straży Granicznej oraz platformy symulacyjnej do prowadzenia szkoleń.Źródła stanowią różnorodne rozproszone urządzenia i systemy autonomiczne SG. System składać się będzie z przenośnych urządzeń agregujących dane z różnorodnych systemów oraz standardów, umożliwiając zarządzanie informacjami w czasie rzeczywistym. Efektami realizacji projektu będą: 1) stanowisko nadzoru umożliwiające bieżące reagowanie na wykryte zagrożenia oraz wspierające proces decyzyjny; 2) platforma symulacyjna do prowadzenia szkoleń z zakresu rozpoznawania i analizy obrazów pochodzących z różnych systemów obserwacyjnych. Platformy Integrująca jest w pełni modułowa przez co jest możliwa łatwa rozbudowa zarówno części sprzętowej jak i oprogramowania. Dzięki użyciu standardu przemysłowego, możliwa będzie także sukcesywna, częściowa modernizacja technologiczna w trakcie wieloletniej eksploatacji.

Cel główny
- Opracowanie platformy integrującej dane pozyskiwane z różnych systemów i urządzeń używanych w Straży Granicznej, wspierającego proces decyzyjny;
- Opracowanie platformy symulacyjnej pozwalającej na prowadzenie szkoleń z rozpoznawania i analizy obrazów pochodzących z różnych systemów obserwacyjnych i urządzeń używanych w Straży
Granicznej.

Rola Politechniki Warszawskiej w projekcie
- Opracowanie koncepcji pozyskania danych pochodzących z systemów (urządzeń) obserwacyjnych (perymetrycznych) aktualnie wykorzystywanych przez Straż Graniczną (np. video, zdjęcia) oraz ich transmisji (przesyłu) do stanowiska nadzoru. Koncepcja powinna zawierać wskazanie optymalnej
metody pozyskania danych z
poszczególnych systemów i urządzeń oraz wskazanie optymalnej metody ich transmisji do stanowiska nadzoru. Koncepcja powinna wskazywać na trudności techniczne przy pozyskiwaniu i transmisji danych z poszczególnych systemów (urządzeń) Straży Granicznej, lub brak możliwości pozyskania danych ze wskazaniem przyczyny.
- Opracowanie technicznej koncepcji pozyskania danych pochodzących z systemów (urządzeń) wykorzystywanych przez Straż Graniczną oraz ich transmisji (przesyłu) do stanowiska nadzoru jest elementem krytycznym, determinującym powodzenie projektu.
- Opracowanie oprogramowania integrującego dane uzyskane ze stacjonarnych i mobilnych systemów wykorzystywanych przez Straż Graniczną
- Opracowanie zalecanej specyfikacji (w szczególności w zakresie transmisji danych i geolokalizacji) dla urządzeń/systemów, z których pozyskiwane są informacje do platformy integrującej w zakresie sprzętowym i standardu danych (np. audio, video, informacji geolokalizacyjnych, informacji pochodzących z detektorów systemów perymetrycznych, informacji pochodzących z dalmierzy).
- Opracowanie dokumentacji technicznej zawierającej wszczególności opis techniczny platformy, integrującej dane a także podręcznik administratora i użytkownika systemu

Schemat blokowy części telekomunikacyjnej projektu PADOS

Rysunek przedstawiający realizowane urządzenia końcowe ISW

Nazwa:DESY
Nazwa:ESS
Nazwa:PRL
Nazwa:LLRF