Doktoraty

Lp. Doktorant Promotor Tytuł rozprawy Data
1 mgr inż. Adam Buraczewski prof. nzw. dr hab. Jarosław Arabas Specjalizowane algorytmy numeryczne do dokładnego obliczania  sum szeregów hipergeometrycznych wykorzystywanych w modelowaniu  makroskopowo obsadzonych kwantowych stanów światła 2015-01-13
2 mgr inż. Tomasz Pławski prof. dr hab. Ryszard Romaniuk Digital RF control system for superconducting cavity with large Lorentz force detuning coefficient (Cyfrowy  system regulacji pola wielkiej częstotliwości dla nadprzewodzącej wnęki rezonansowej o wysokim współczynniku odstrajania siłą Lorentza) 2014-12-02
3 mgr inż. Mariusz Zych prof. dr hab. Krzysztof Kulpa Zastosowanie radarów GPR do estymacji przenikalności elektrycznej gruntu 2014-11-25
4 mgr inż. Mirosław Kowaliński prof. dr hab. Ryszard Romaniuk Spektrofotometr rentgenowski SphinX  projekt, realizacja i pomiary na orbicie okołoziemskiej 2014-10-21
5 mgr inż. Krzysztof Gołofit prof. nzw. dr hab. Tomasz Adamski Różnicowa technika prądowa i jej zastosowanie w układach kryptograficznych 2014-06-17
6 mgr inż. Grzegorz Nieradka prof. Bohdan Butkiewicz Dopasowanie obrazów pary stereoskopowej z wykorzystaniem logiki rozmytej 2014-05-13
7 mgr inż. Maciej Kwiatkowski prof. dr hab. Ryszard Romaniuk Methods for the Application of Programmable Logic Devices in Electronic Protection Systems for High Energy Particle Accelerators 2014-02-13
8 mgr inż. Łukasz Bartnik prof. nzw. dr hab. Jarosław Arabas Modelowanie różnorodności populacji w algorytmie ewolucyjnym z reprezentacją rzeczywistoliczbową 2013-11-05
9 mgr inż. Piotr Sitek prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk Zagadnienia poprawy dokładności danych wyjściowych z ultra niskoszumnych spektrometrów stosowanych w eksperymentach mineralogicznych 2013-06-25
10 mgr inż. Paweł Chudzian prof. nzw. dr hab. Jarosław Arabas Optymalizacja parametrów przekształcenia jądrowego w zadaniach klasyfikacji 2013-06-09
11 mgr inż. Grzegorz Kasprowicz prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk Determination of Beam Intensity and Position in a Particle Accelerator 2012-06-25
12 mgr inż. Łukasz Małkiewicz prof. dr hab. inż. Anatolij Płatonow Metody oceny i poprawy charakterystyk inteligentnych przetworników A/C 2011-12-20
13 mgr inż. Mariusz Suchenek prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Starecki Analiza wpływu stożkowych połączeń kanał-wnęka na parametry fotoakustycznych komór Helmholtza 2011-11-29
14 mgr inż. Piotr Wieczorek (WYRÓŻNIENIE) prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Opalski "Modelowanie i optymalizacja metastabilności układów przerzutnikowych” 2011-11-08
15 mgr inż. Magdalena Purchla - Malanowska - (WYRÓŻNIENIE) prof. dr hab. inż. Jerzy Szabatin Frame detection and estimation of carrier frequency offset and symbol delay in mobile communication systems with OFDM transmission 2010-10-26
16 mgr inż. Piotr Samczyński - (WYRÓŻNIENIE) prof. nzw. dr hab. Krzysztof Kulpa Koherentna parametryczna technika autoogniskowania obrazów radarowych z syntetyczną apertura 2010-09-14
17 mgr inż. Arkadiusz Lewandowski - (WYRÓŻNIENIE) prof. dr hab. Janusz Dobrowolski Multi-frequency Approach to Vector-network-analyzer Scattering-parameter Measurements 2010-05-13
18 mgr inż. Tomasz Czarski - (WYRÓŻNIENIE) prof. dr hab. Ryszard Romaniuk Complex envelope control of pulsed accelerating field in superconducting cavities 2010-04-20
19 mgr inż. Rafał Pietruch prof. nzw. dr hab. inż. Antoni Grzanka Badanie zrozumiałości mowy u osób laryngektomowanych na podstawie obrazów akustycznych oraz ekspresji twarzy 2009-11-17
20 mgr inż. Mateusz Malanowski - (WYRÓŻNIENIE) dr hab. inż. Krzysztof Kulpa Optymalizacja przetwarzania sygnałów w radarach z pasywną koherentną lokalizacją obiektów 2009-09-15
21 mgr inż. Rafał Biedrzycki - (WYRÓŻNIENIE) dr hab. inż. Jarosław Arabas Konstruktywna indukacja w zadaniu klasyfikacji sekwencji DNA 2009-06-09
22 mgr inż. Gustaw Mazurek - (WYRÓŻNIENIE) prof. dr hab. Jerzy Szabatin System radiowej identyfikacji obiektów z transmisją z bezpośrednim rozpraszaniem widma 2009-03-10
23 mgr inż. Daniel Paczesny prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz Metoda pomiaru wilgotności w warunkach dynamicznych do diagnozowania schorzeń laryngologicznych 2008-11-04
24 mgr inż. Waldemar Koprek prof. nzw. dr hab. Konrad Hejn A Flexible Electronic Tool for Development of VXI Message-based Devices 2008-10-07
25 mgr inż. Grzegorz Tarapata - (WYRÓŻNIENIE) prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz Bezinwazyjny szybki pomiar współczynnika TEWL ludzkiej skóry 2008-02-05
26 mgr inż. Krzysztof Czuba - (WYRÓŻNIENIE) prof. dr hab. inż. Janusz Dobrowolski RF Phase Reference Distribution System for the Tesla Technology Based Projects 2007-11-06
27 mgr inż. Jakub Jasnos prof nzw. dr hab. inż. Jerzy Szabatin Analiza i realizacja inteligentnych przetworników cyklicznych A/C z adaptacyjnym dostrajaniem parametrów części analogowej 2007-04-02
28 mgr inż. Cezary Kaczmarek prof. nzw. dr hab. Ryszard Romaniuk Propagacja ultrakrótkich impulsów w nieliniowym, jednomodowym światłowodzie dwójłomnym 2007-03-13
29 mgr inż. Maciej Grzegorz Linczuk prof. nzw. dr hab. Jerzy Szabatin Zagadnienia własne macierzy w zastosowaniach do estymacji kątów nadejścia sygnałów 2006-06-06
30 mgr inż. Jacek Falkiewicz prof. nzw. dr hab. Jerzy Szabatin Odporna adaptacyjna detekcja łączna sygnałów w systemach telekomunikacyjnych z bezpośrednim rozpraszaniem widma 2005-12-13
31 mgr inż. Rafał Rytel-Andrianik prof. nzw. dr hab. Andrzej Wojtkiewicz Estymacja parametrów ruchu obiektów wykrywanych przez radar FMCW 2005-06-28
32 mgr inż. Krzysztof Skowroński prof. dr hab. inż. Jan Mulawka Metody konstruktywnej indukcji w eksploracji danych 2005-03-08
33 mgr inż. Robert Nowak - (WYRÓŻNIENIE) prof. dr hab. Jan Mulawka Zagadnienia budowy urządzeń obliczeniowych przy użyciu cząsteczek DNA 2004-11-16
34 mgr inż. Mariusz Wierzbowski - (WYRÓŻNIENIE) prof. nzw. dr hab. Tomasz Adamski Zastosowanie metody aproksymacji neuronowej do wyznaczania parametrów centrów defektowychw materiałach półizolujących 2004-10-26
35 mgr inż. Krzysztof Olejarczyk - (WYRÓŻNIENIE) prof. nzw. dr hab. Tomasz Adamski Metody badania stabilności pewnej klasy modulatorów Delta-Sigma 2003-12-16
36 mgr inż. Tomasz Owczarek prof. nzw. dr hab. Tomasz Adamski Algorytmiczna korekcja zniekształceń w systemach próbkujących przy wykorzystaniu jakosciowychinformacji o mierzonym sygnale 2003-11-25
37 mgr inż. Jerzy Jędrachowicz prof. nzw. dr hab. Konrad Hejn Nowa metoda wyznaczania efektywnej rozdzielczości przetworników analogowo-cyfrowych 2003-10-28
38 mgr inż. Andrzej Góralski prof. dr hab. Andrzej Filipkowski Uniwersalne, rozproszone systemy pomiarowe monitorująceśrodowisko w heterogenicznym otoczeniu sieciowym 2002-06-21
39 mgr inż. Paweł Plaskura prof. nzw. dr hab. Jan Ogrodzki Kierowana zdarzeniami symulacja systemów analogowych o opisie behawioralnym 2002-06-21
40 mgr inż. Tomasz Kaczmarek prof. dr hab. Adam Majewski Światłowód nieliniowy: medium transmisyjne ultrakrótkich impulsów świetlnych z migotaniem 2002-03-26
41 mgr inż. Aleksander Burd - (WYRÓŻNIENIE) dr hab. Tomasz Adamski Pozaszumowe zjawiska niestałościowe w oscyloskopowych układach wyzwalania 2000-11-28
42 mgr inż. Marek Schmidt Szałowski - (WYRÓŻNIENIE) prof. dr hab. Janusz Dobrowolski Charakteryzacja właściwości szumowych i sygnałowych czwórników mikrofalowych za pomocą radiometru wielostanowego 2000-11-28
43 mgr inż. Konrad Jędrzejewski - (WYRÓŻNIENIE) dr hab. Jerzy Szabatin Przetwarzanie sygnałów niestacjonarnych z wykorzystaniem koncepcji adaptacyjnej dopasowanej obserwacji 2000-06-20
44 mgr inż. Jerzy Weremczuk - (WYRÓŻNIENIE) prof. dr hab. Ryszard Jachowicz Metody systemowego zmniejszania niestabilności i niejednoznaczności fizycznej higrometru punktu rosy 2000-06-20
45 mgr inż. Jarosław Stańczak prof. dr hab. Jan Mulawka Rozwój koncepcji i algorytmów dla samodoskonalących się systemów ewolucyjnych 2000-05-23
46 mgr inż. Piotr Wąsiewicz prof. dr hab. Jan Mulawka Nowe algorytmy obliczeń molekularnych 2000-02-22
47 mgr inż. Albert Sadowski dr hab. Tomasz Adamski Design and Implementation of the Bit Permutations of the Substitution Permutation Networks 1999-11-23
48 mgr inż. Krzysztof Późniak - (WYRÓŻNIENIE) prof. dr hab. Jerzy Helsztyński Szybka analiza topologiczno-czasowa zderzeń wysokoenergetycznych protonów z gazem resztkowym i Pciankami rury akceleratora HERA dla eksperymentu ZEUS 1999-09-28
49 mgr inż. Wojciech Zabołotny - (WYRÓŻNIENIE) dr hab. Tomasz Adamski Metody estymacji częstotliwościowej maksymalnej sygnału z przezczaszkowego przepływomierza dopplerowskiego 1999-06-22
50 mgr inż. Jacek Pokraśniewicz prof. dr hab. Jan Mulawka Adaptacja parametrów w strategiach ewolucyjnych - analiza właściwości i nowe koncepcje 1999-06-22
51 mgr inż. Artur Karczewski prof. dr hab. Adam Majewski Nieliniowy światłowód stożkowy: analiza właściwości propagacyjnych 1998-10-27
52 mgr inż. Adam Przeździecki prof. dr hab. Adam Majewski Transmisja solitonowa: analiza metodą rozprzestrzeniania 1998-09-22
53 mgr inż. Pham Van Binh dr hab. Jan Ogrodzki Analiza wrażliwościowa sieci elektrycznych metodą generacji sieci zastępczych dla programów uniwersalnych 1998-06-23
54 mgr inż. Katarzyna Opalska prof. dr hab. Jerzy Baranowski Komputerowo-pomiarowa weryfikacja modelu diody ładunkowej 1998-04-28
55 mgr inż. Paweł Cichosz - (WYRÓŻNIENIE) prof. dr hab. Jan Mulawka Uczenie się ze wzmocnieniem za pomocą obcinania różnic czasowych 1998-03-24
56 mgr inż. Barbara Krzesaj-Janyszek prof. dr hab. Ryszard Jachowicz Metoda montażu krzemowych czujników mokromechanicznych i chemicznych 1998-02-24
57 mgr inż. Włodzimierz Brygilewicz prof. dr hab. Jacek Wojciechowski Diagnostyka uszkodzeń w dynamicznych systemach analogowych w obecności szumów 1997-12-16
58 mgr inż. Zbigniew Gajo prof. dr hab. Andrzej Wojtkiewicz Odporne estymatory parametrów autoregresyjnych szeregów czasowych - zastosowanie w analizie widmowej dyskretnych sygnałów losowych 1997-06-24
59 mgr inż. Mirosław Adamski prof. dr hab. Janusz Dobrowolski Modelowanie i analiza mikrofalowych generatorów harmonicznych z symetrycznymi waraktorami z barierą heterozłączową 1997-04-29
60 mgr inż. Sławomir Sujecki prof. dr hab. Adam Majewski Światłowód żebrowy - analiza właściwości propagacyjnych 1997-04-29
61 mgr inż. Artur Dybko doc. dr hab. Jerzy Helsztyński Światłowodowy czujnik pH do zastosowań w inżynierii Prodowiska 1996-12-03
62 mgr inż. Jacek Misiurewicz prof. dr hab. Andrzej Wojtkiewicz Estymacja częstotliwości sygnałów nierównomiernie spróbkowanych - zastosowanie w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów radiolokacyjnych 1996-11-26
63 mgr inż. Jarosław Arabas prof. dr hab. Jan Mulawka Algorytmy ewolucyjne ze zmienną licznością populacji i zmiennym zasięgiem krzyżowania 1996-02-27
64 mgr inż. Tomasz Starecki prof. dr hab. Jerzy Baranowski Analiza porównawcza modeli komory Helmholtza do przyrządów pomiarowych typu PAS 1995-06-20
65 mgr inż. Brijesh Kumar Verma doc. dr hab. Jan Mulawka Nowe metody trenowania perceptronów wielowarstwowych 1995-03-28
66 mgr inż. Sławomir Kukliński - (WYRÓŻNIENIE) doc. dr hab. Jan Mulawka Wykorzystanie informacji statystycznych o zbiorze treningowym w procesie uczenia perceptronu wielowarstwowego 1994-11-22
67 mgr inż. Michał Tuszyński dr hab. Andrzej Wojtkiewicz Przetwarzanie nierównomiernie próbkowanych sygnałów za pomocą filtrów predykcyjnych i interpolacyjnych - zastosowanie do tłumienia zakłóceń radiolokacyjnych 1993-11-23
68 mgr inż. Dang Dinh Tuyen prof. dr hab. Krzysztof Badźmirowski Metoda budowania sieci informacyjnej pakietu cyfrowego zwiększającej skuteczność jego diagnozowania 1993-11-23
69 mgr inż. Moan Mohammed
Shoker Faraj
doc. dr hab. Adam Majewski Analiza właściwości propagacyjnych światłowodów nieliniowych 1993-11-23
70 mgr inż. Adam Abramowicz - (WYRÓŻNIENIE) prof. dr hab. Janusz Dobrowolski Analiza sprzężonych rezonatorów dielektrycznych metodą częstotliwości własnych 1993-06-22
71 mgr inż. Zygmunt Krasiński - (WYRÓŻNIENIE) doc. dr hab. Adam Majewski Analiza właściwości propagacyjnych światłowodów eliptycznych 1992-06-23
72 mgr inż. Marek Nałęcz - (WYRÓŻNIENIE) doc. dr hab. Jan Mulawka Analiza układów z przełączanymi pojemnościami z uwzględnieniem wpływu liniowych efektów nieidealnych 1992-05-26
73 mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak doc. dr hab. Jerzy Helsztyński Wpływ zniekształceń na parametry rzeczywistego rezonatora otwartego 1990-02-27
74 mgr inż. Andrzej Alejski - (WYRÓŻNIENIE) doc. dr hab. Ryszard Jachowicz Metoda poprawienia parametrów metrologicznych elektronicznego przepływomierza wirowego poprzez zastosowanie sprężenia zwrotnego z adaptacyjną linią opóĄniającą 1989-06-27
75 mgr inż. Magdalena Szeżyńska - (WYRÓŻNIENIE) doc. dr hab. Jerzy Baranowski Podstawy teoretyczne, realizacja i wybrane zastosowania procesów systemu zapisu resztowego 1989-06-27
76 mgr inż. Szymon Maj doc. dr hab. Janusz Dobrowolski Metoda wyznaczania częśtotliwości drgań własnych i jej zastosowanie do analizy wielowarstwowego cylindrycznego rezonatora dielektrycznego 1988-05-24
77 mgr inż. Andrzej Tadeusiak (WYRÓŻNIENIE) prof. dr Adam Smoliński Badanie wpływu łącza światłowodowego na jakość transmisji cyfrowej PCM 1988-03-23
78 mgr inż. Grzegorz Czajkowski - (WYRÓŻNIENIE) doc. dr hab. Jerzy Baranowski System do przestrzennej orientacji satelity względem gwiazd 1988-02-23
79 mgr inż. Leszek Opalski - (WYRÓŻNIENIE) doc. dr hab. Jerzy Baranowski Uogólnione sformułowanie zadania optymalizacji uzysku układów elektronicznych, metody rozwiązywania i algorytmy 1988-02-23
80 mgr inż. Krzysztof Kulpa (WYRÓŻNIENIE) doc. dr hab. Ryszard Jachowicz Nowy model dielektrycznego sorbcyjnego czujnika wilgotności i jego zastosowanie w projektowaniu struktury czujnika i metod pomiarowych 1987-06-23
81 mgr inż. Krzysztof Garwacki prof. dr hab. Andrzej Filipkowski Modelowanie statystyczne elementów bipolarnych układów scalonych 1986-03-25
82 mgr inż. Jacek Dusza dr hab. Ryszard Jachowicz Metoda projektowania miniaturowych elektronicznych przepływomierzy strumieniowych w oparciu o elektryczny model oscylatora hydrodynamicznego 1986-01-21
83 mgr inż. Marek Czosnyka (WYRÓŻNIENIE) prof. dr Witold Golde (doc. dr Jerzy Baranowski) Cyfrowa analiza częstotliwościowa w zastosowaniu do przetwarzania ciśnienia wewnątrzczaszkowego 1985-11-26
84 mgr inż. Janusz R. Morawski doc. dr Jerzy Baranowski Analiza linii próbkującej jednorazowe sygnały elektryczne złożonej z odcinków linii długich o stopniowanej impedancji charakterystycznej 1985-04-23
85 mgr inż. Antoni Grzanka (WYRÓŻNIENIE) prof. dr Witold Golde (doc. Jerzy Baranowski) Statystyczna analiza ekstremów sygnału ciśnienia w zastosowaniu do wyznaczania parametrów układu wewnątrzczaszkowego 1985-02-26
86 mgr inż. Pham Thi Cu prof. dr hab. Andrzej Filipkowski Modelowanie statystyczne parametrów układów scalonych 1984-11-20
87 mgr inż. Grzegorz Pankanin dr hab. inż. Ryszard Jachowicz Metoda doboru parametrów przetwornika pierwszego stopnia w elektronicznym przepływomierzu wirowym 1984-02-21
88 mgr inż. Krzysztof Antoszkiewicz prof. dr Adam Smoliński Metoda analizy mikrofalowego układu próbkująco-pamiętającego jako detektora fazy w pętli sprzężenia fazowego 1983-11-22
89 mgr inż. Edward Śliwa (WYRÓŻNIENIE) prof. dr Jerzy Osiowski Hierarchiczna analiza topograficzna i jej zastosowanie do analizy i projektowania układów elektronicznych 1983-09-27
90 mgr inż. Marian Bukowski (WYRÓZNIENIE) prof. dr hab. Andrzej Filipkowski Modelowanie tranzystorów w zakresie małych sygnałów i wielkich częstotliwości 1983-01-18
91 mgr inż. Jan Ogrodzki (WYRÓZNIENIE) prof. dr hab. Andrzej Filipkowski Zastosowanie jednowymiarowych poszukiwań ortogonalnych do centrowania, doboru tolerancji i optymalizacji uzysku produkcyjnego w układach elektronicznych 1982-10-26
92 mgr inż. Robert Pietrkiewicz doc. dr Jerzy Baranowski Wielkosygnałowe modelowanie tranzystora MOS z uwzględnieniem procesów zachodzących w kanale w zastosowaniu do numerycznej analizy układów elektronicznych w dziedzinie czasu 1982-09-28
93 mgr inż. Krzysztof Zamłyński prof. dr hab. Andrzej Filipkowski Modelowanie i analiza elektrotermiczna monolitycznych układów scalonych 1982-09-28
94 mgr inż. Ludwik Ciołczyk doc. dr Jerzy Baranowski Analiza numeryczna struktur półprzewodnikowych na podstawie równań transportu 1982-06-29
95 mgr inż. Witold Wierzejski prof. dr Wiktor Golde Formowanie czoła impulsu w linii opóźniającej z diodami półprzewodnikowymi o pojemności uzależnionej napięciowo 1982-03-30
96 mgr inż. Elwira Wilczkowiak prof. dr Czesław Rajski Optymalizacja procesu rozbudowy i odnowy grafów liniowych 1981-11-22
97 mgr inż. Witold Strasz prof. dr hab. Andrzej Filipkowski Szacowanie i optymalizacja uzysku produkcyjnego układów elektronicznych metodą Monte-Carlo 1981-11-17
98 mgr inż. Mahamed Nassar prof. dr Jerzy Osiowski A method of realizing of switch-capacitor second-order filter 1981-03-24
99 mgr inż. Jan Just doc. dr hab. Kazimierz Bieńkowski Synteza i analiza systemów maszyn cyfrowych o rozłożonym przetwarzaniu metodami algebraicznymi 1980-11-18
100 mgr inż. Stefan Wąsowicz prof. dr hab. Jacek Kudrewicz Analiza drgań w słabo nieliniowych układach o dwóch stopniach swobody 1980-11-18
101 mgr inż. Marek Faber (WYRÓZNIENIE) prof. dr Adam Smoliński Analiza mikrofalowych mieszaczy wielodiodowych 1980-09-30
102 mgr inż. Antoni Leśniewski prof. dr hab. Krzysztof Badźmirowski Cyfrowa korekcja błędów dynamicznych powstających w układach wejściowych przyrządów pomiarowych 1980-09-30
103 mgr inż. Wojciech Wiatr (WYRÓZNIENIE) prof. dr hab. Andrzej Filipkowski Metoda estymacji parametrów szumowych czwórników liniowych w zakresie wielkości częstotliwości 1980-09-30
104 mgr inż. Stanisław Jankowski (WYRÓŻNIENIE) prof. dr Czesław Rajski Rekurencyjna metoda obliczania admitancji międzywęzłowych dla pewnej klasy elektrycznych liniowych sieci biernych 1980-06-24
105 mgr inż. Bogusław Kalinowski doc. dr Jerzy Pawłowski Uogólnienie miary niestałości okresu drgań 1980-06-24
106 mgr inż. Lech Lewandowski (WYRÓZNIENIE) doc. dr Jerzy Helsztyński Optoelektroniczny demodulator częstotliwości bez heterodynowania optycznego mało wrazliwy na modulację natężenia promieniowania 1980-06-24
107 mgr inż. Ryszard Romaniuk prof. dr Adam Smoliński Analiza dyspersji w dielektrycznym światłowodzie włóknistym 1980-06-24
108 mgr inż. Zbigniew Nosal prof. dr hab. Andrzej Filipkowski Projektowanie obwodów mikrofalowych tranzystorowych wzmacniaczy szerokopasmowych 1980-02-26
109 mgr inż. Edward Sędek (WYRÓŻNIENIE) prof. dr Adam Smoliński Analiza numeryczna i optymalizacja kierunkowych właściwości mikrofalowych rozgałęzieniowych cyrkulatorów ferrytowych 1980-02-26
110 mgr inż. Henryk Gierasimowicz prof. dr hab. Czesław Rajski Anizotropia przewodności właściwej wybranych, przestrzennie periodycznych modeli substancji ziarnistych 1980-02-26
111 mgr inż. Janina Ceremuga doc. dr Jerzy Baranowski Analiza procesów przejściowych w diodach ładunkowych P-N-N+ i w układach impulsowych z diodami ładunkowymi 1979-11-27
112 mgr inż. Stefan Misiaszek doc. dr Jerzy Baranowski Analiza właściwości układu próbkującego koplanarnego przeznaczonego do szerokopasmowych oscyloskopów próbkujących 1979-06-26
113 mgr inż. Maciej Piekarniak prof. dr Adam Smoliński Analiza powielacza częstotliwości z diodą ładunkową 1979-06-26
114 mgr inż. Grażyna Gortat prof. dr Czesław Rajski Układ pomiarowy jako kanał przesyłania informacji 1979-06-12
115 mgr inż. Jan Grudniewicz prof. dr hab. Jacek Kudrewicz Synchronizacja drgań relaksacyjnych 1978-10-24
116 mgr inż. Aleksander Urbaś (WYRÓŻNIENIE) prof. dr Jerzy Osiowski Metoda łańcuchowa syntezy transmitancji czwórnika liniowego przy użyciu wzmacniaczy operacyjnych 1978-06-27
117 mgr inż. Tadeusz Kozek doc. dr hab. Tadeusz Morawski Analiza i optymalizacja analogowego mikrofalowego przesuwnika fazy 3600 z diodami waraktorowymi 1978-06-27
118 mgr inż. Tadeusz Wierzbica (WYRÓZNIENIE) prof. dr Czesław Rajski Optymalizacja procesu pomiarowego w dwuczęstotliwościowej metodzie pomiaru wilgotności ciał stałych 1978-06-27
119 mgr inż. Kazimierz Jędrzejewski prof. dr A. Sukiennicki Badanie domenowej struktury magnetycznej cienkich warstw kobaltowych metodą mikroskopii elektronowej 1978-06-08
120 mgr inż. Le Tue doc. dr hab. Andrzej Filipkowski Optymalizacja układów aktywnych z punktu widzenia wrażliwości wielkoprzyrostowej 1978-06-06
121 mgr inż. Grzymisław Centkowski (WYRÓŻNIENIE) prof. dr Czesław Rajski Synteza czwórników RLC w oparciu o metody topologiczne i technikę maszynowego liczenia 1978-06-06
122 mgr inż. Piotr Kosewski prof. dr Czesław Rajski Projektowanie liniowych układów elektronicznych wspomagane matematyczną maszyną cyfrową 1977-10-25
123 mgr inż. Michał Odyniec (WYRÓŻNIENIE) prof. dr hab. Jacek Kudrewicz Badanie drgań podharmonicznych w układach nieliniowych metodami jednej harmonicznej i rozmaitości całkowych 1977-06-28
124 mgr inż. Bogumiła Styblińska (WYRÓŻNIENIE) prof. dr Jerzy Osiowski Synteza i optymalizacja filtrów aktywnych w strukturach z wielokrotnym sprzężeniem zwrotnym 1977-06-28
125 mgr inż. Sławomir Sobczak (WYRÓŻNIENIE) prof. dr hab. Krzysztof Badźmirowki Analiza możliwości zmniejszenia wpływu zakłóceń na dokładność przetworników analogowo-cyfrowych z dyskretnym zrównoważeniem 1977-06-28
126 mgr inż. Agnieszka Kończykowska prof. dr Czesław Rajski Analiza układów elektrycznych z zastosowaniem metod dekompozycji 1977-04-19
127 mgr inż. Wojciech Nowakowski doc. dr Jerzy Baranowski Analiza i projektowanie półprzewodnikowych układów regeneracyjnych w zastosowaniu do impulsowej techniki analogowej 1977-04-19
128 mgr inż. Nguyen van Thien doc. dr Jerzy Pawłowski Analiza warunków fazowych drgań w generatorach ze strukturami RC o stałych rozłożonych 1976-12-21
129 mgr inż. Janusz Starzyk prof. dr Jerzy Osiowski Synteza topologiczna liniowych układów stacjonarnych metodą liczb strukturalnych 1976-12-21
130 mgr inż. Bożena Świdzińska prof. dr hab. Jacek Kudrewicz Metody numeryczne badania płaszczyzny fazowej 1976-12-21
131 mgr inż. Tomasz Adamski prof. dr hab. Konrad Fiałkowski Algorytmy rozplanowania kontekstowego dla łańcuchów Markowa rzędu M i gramatyk kombinatorycznych 1976-10-12
132 mgr inż. Radosław Biernacki (WYRÓŻNIENIE) doc. dr hab. Stanisław Dymowski Synteza całkowita liniowych trójników pasywnych zbudowanych z oporów i z kondensatorów ze stratami 1976-06-29
133 mgr inż. Jan Mulawka (WYRÓŻNIENIE) prof. dr Jerzy Osiowski Biwęzłowe grafy Masona i ich zastosowanie do analizy i syntezy układów RC ze wzmacniaczami operacyjnymi 1976-06-29
134 mgr inż. Marian Pospieszalski (WYRÓŻNIENIE) prof. dr Adam Smoliński Cylindryczne rezonatory dielekryczne i ich zastosowania w technice mikrofalowej 1976-06-29
135 mgr inż. Jacek Wojciechowski (WYRÓŻNIENIE) prof. dr hab. Stanisław Bellert Grafy blokowe i ich zastosowanie w analizie liniowych układów elektrycznych 1976-06-29
136 mgr inż. Andrzej Zdobych prof. dr Adam Smoliński Zagadnienie maksymalnego pola mocy generowanej w układach generacyjnych z diodą lawinową pracującą w rodzaju podstawowym 1976-06-29
137 mgr inż. Konrad Hejn (WYRÓŻNIENIE) doc. dr hab. Krzysztof Badźmirowski Zastosowanie metody Monte-Carlo do teorii pewnej klasy przetworników cyfrowo-analogowych 1976-04-13
138 mgr inż. Ewa Gardias prof. dr Jerzy Osiowski Metody syntezy układów liniowych przy użyciu rzeczywistym elementów aktywnych 1975-10-01
139 mgr inż. Lech Śliwa prof. dr Wiktor Golde Analiza właściwości tranzystora wielkiej częstotliwości w zakresie czasu przelotu z uwzględnieniem efektów parametrycznych 1975-05-13
140 mgr inż. Jan Bober prof. dr hab. Stanisław Bellert Pełna synteza czwórników aktywnych zbudowanych z elementów RC i wzmacniaczy operacyjnych 1975-03-18
141 mgr inż. Henryk Kalata doc. dr hab. Andrzej Zieliński Badania propagacji sygnału modulowanego w linii długiej charakteryzującej się nieliniowością sześcienną pojemności rozłożonej 1974-12-10
142 mgr inż. Maciej Stybliński doc. dr hab. Andrzej Filipkowski Analiza i projektowanie wzmacniaczy wielkiej częstotliwości z zastosowaniem metod wrażliwościowych i statystycznych 1974-10-08
143 mgr inż. Hoang Suoc prof. dr hab. Stanisław Bellert Direct topological method of network analysis 1974-06-18
144 mgr inż. Marian Majewski prof. dr Adam Smoliński Analiza pracy generatora z diodą lawinowo-przelotową 1973-11-13
145 mgr inż. Janusz Dobrowolski prof. dr Adam Smoliński Analiza pracy generatora z diodą Gunna oscylującą w rodzaju rezonansowym z opóźnieniem oraz gaszeniem domeny 1973-06-12
146 mgr inż. Ryszard Jachowicz prof. dr hab. L. Badian Pomiar przenikalności elektrycznej próbek dielektryków o nieregularnym kształcie 1973-06-12
147 mgr inż. Wojciech Klimkiewicz prof. dr Anatol Gosiewski Zagadnienie syntezy struktur procesów optymalnych 1972-12-19
148 mgr inż. Bohdan Butkiewicz prof. dr Czesław Rajski Niezawodność systemów o strukturze hierarchicznej 1972-10-31
149 mgr inż. Jerzy Szabatin prof. dr Czesław Rajski Minimalizacja liczby stanów maszyn sekwencyjnych za pomocą macierzy charakterystycznych 1972-10-31
150 mgr inż. Henryk Sołtysik prof dr Jerzy Osiowski Metody syntezy układów RC z żyratorami 1972-10-30
151 mgr inż. Bogdan Galiński prof. dr Czesław Rajski O pewnym uogólnieniu teorii skośnika 1972-09-26
152 mgr inż. Maria Skowrońska prof. dr hab. Stanisław Bellert Optymalizacja rozwiązań filtru elektrycznego w oparciu o teorię grafów i maszynową syntezę układów 1972-06-18
153 mgr inż. Jan Nadratowski prof. dr hab. Stanisław Bellert Analiza liniowych układów elektronicznych w oparciu o metody topolgiczne i technikę maszynowego liczenia 1972-06-13
154 mgr inż. Andrzej Rusek prof. dr Wiktor Golde Analiza procesu przełączania diody ładunkowej w zastosowaniu do kształtowania impulsów 1972-04-07
155 mgr inż. Michał Rzewuski prof. dr Adam Smoliński Badania układu odbiornika sygnałów optycznych z zastosowaniem fotoelementów półprzewodnikowych z polaryzacją mikrofalową 1971-06-22
156 mgr inż. Ibrahim Hassib prof. dr Czesław Rajski Synchronizacja generatorów za pomocą zmiennych częstotliwości synchronizujących 1971-05-25
157 mgr inż. Wojciech Włodarski prof. dr Marian Łapiński Właściwości niektórych przyrządów półprzewodnikowych jako czujników do pomiaru ciśnienia hydrostatycznego 1971-04-23
158 mgr inż. Tomasz Postupolski prof. dr Adam Smoliński Niestałość czasowa początkowej przenikalności magnetycznej ferrytów Mn-Zn 1968-11-12
159 mgr inż. Krzysztof Kowalski prof. dr Adam Smoliński Eksperymentalne metody badania nieperiodycznych struktur opóźniających z diodą tunelową 1966-11-22
160 mgr inż. Janusz Markowski prof. dr Adam Smoliński Analiza i synteza środkowo-przepustowego wzmacniacza cyrkulatorowego 1966-11-22
161 mgr inż. Witold Solnica prof. dr Adam Smoliński Przewodnictwo ferrytów i badanie mechanizmu zjawisk perminwarowych 1966-11-22
162 mgr inż. Jacek Kulikowski prof. dr Adam Smoliński Uporządkowanie magnetyczne w ferrytach o strukturze spinolu zawierających niewielkie stężenie kobaltu 1966-11-08
163 mgr inż. Andrzej Sowiński prof. dr hab. Stefan Hahn Optymalizacja częstotliwości powtarzania automatycznych pomiarów cyfrowych 1966-05-31
164 mgr inż. Andrzej Zieliński prof. dr Jerzy Osiowski Przybliżona teoria rozchodzenia się sygnałów modulowanych nieliniowej linii długiej 1966-02-22
165 mgr inż. Rudolf Urich prof. dr Wiktor Golde Stabilizacja temperaturowa układów tranzystorowych i zastosowanie do generatorów lokalnych odbiorników radiofonicznych 1966-01-25
166 mgr inż. Jerzy Baranowski prof. dr Wiktor Golde Analiza właściwości tranzystora lawinowego w zastosowaniu do generacyjnych układów inpulsowych 1965-12-14
167 mgr inż. Sławoj Gwiazdowski prof. dr Marian Łapiński Analiza szerokopasmowej pracy układu różnicowego 1965-12-07
168 mgr inż. Jerzy Pawłowski prof. dr Adam Smoliński Analiza wzmacniaczy parametrycznych z elementami czynnymi 1965-10-26
169 mgr inż. Stanisław Dymowski prof. dr Czesław Rajski Probabilistyczna analiza pewnych charakterystyk liniowych układów elektrycznych 1965-10-12
170 mgr inż. Tadeusz Kątcki prof. dr Czesław Rajski Problemy wieloprądowego kwantowania 1965-06-22
171 mgr inż. Henryk Woźniacki prof. dr Czesław Rajski Analiza grafów i elektrycznych sieci złożonych metodą liczb strukturalnych 1965-06-22
172 mgr inż. Piotr Bublewicz prof. dr Adam Smoliński Zniekształcenia nieliniowe występujące w materiałach magnetycznych charakteryzujących się magnetycznym opóźnieniem dyfuzyjnym 1964-12-15
173 mgr inż. Jerzy Helsztyński prof. dr Adam Smoliński Synteza wielostopniowego impulsowego wzmacniacza łańcuchowego 1963-12-10
174 mgr inż. Andrzej Filipkowski prof. dr Wiktor Golde Teoria układów wzmacniających z tranzystorami o powielaniu nośników prądu 1963-03-12
175 mgr inż. Edward Kowalczyk prof. dr hab. Stanisław Bellert Analiza możliwości zastosowania drgań oscylacyjnych tłumionych do realizacji wielokrotnych systemów teletransmisyjnych 1963-03-12
176 mgr inż. Ryszard Strużak prof. dr Czesław Rajski Efekty rezonansowe w rurkowych kondensatorach ceramicznych 1962-06-19
177 mgr inż. Arkadiusz Góral prof. dr Adam Smoliński O wpływie fizycznych parametrów materiału rdzenia na statyczne i dynamiczne właściwości układów wzmacniaczy magnetycznych samonasyconych 1962-01-09
178 mgr inż. Romuald Wadas prof. dr Adam Smoliński Wpływ jonów miedzi, kobaltu oraz cynku i kadmu na szerokość krzywej rezonansowej ferrytu niklowego 1960-11-29
179 mgr inż. Jerzy Osiowski prof. dr Stanisław Ryżko Analiza przebiegów w obwodzie analogowym wzmacniacza rezonansowego wielkiej częstotliwości klasy C 1958-01-01
180 mgr inż. Stanisław Bellert prof. W. Nowicki Metoda operatorów liniowych 1957-09-27
181 mgr inż. Wiktor Golde prof. dr A. Smoliński Synteza wzmacniaczy szerokopasmowych wielorezonansowych 1954-06-24
182 mgr inż. Czesław Rajski prof. W. Nowicki Teoria skośnego włączenia toru długiego w obwód elektryczny 1952-06-30