Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Marek Nałęcz, prof. PW

tel. 7476, email: M.Nalecz@ise.pw.edu.pl

  • Zespół Adaptacyjnych Systemów Przetwarzania Informacji
  • Zespół Cyfrowych Metod Przetwarzania Sygnałów
  • Zespół Metod Detekcji, Estymacji i Przetwarzania Sygnałów
  • Zespół Technik Radiolokacyjnych

W Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów realizowane są zadania badawcze przede wszystkim w obszarze nowoczesnych metod przetwarzania sygnałów radarowych, biologicznych i biomedycznych. Na szczególne podkreślenie zasługuje tu działalność związana z projektowaniem systemów przetwarzania sygnałów radarowych i ich praktycznej realizacji w bezpośredniej współpracy z krajowym przemysłem radiolokacyjnym, w ramach grantów obronnych NCBiR, a także programów Europejskiej Agencji Obrony i NATO. Działalność ta nie ma wyłącznie charakteru inżynierskiego, ale opiera się na równolegle rozwijanych głębokich podstawach naukowych i teoretycznych. Drugim ważnym obszarem tematycznym Zakładu jest rozwój metod projektowania i optymalizacji inteligentnych analogowo-cyfrowych systemów estymacji, w tym zwłaszcza cyklicznych i potokowych przetworników analogowo-cyfrowych, a także unikalnych systemów bezprzewodowej transmisji analogowej z kanałem zwrotnym, osiągających efektywność bliską teoretycznej granicy Shannona. Oprócz tego prowadzone są obecnie w Zakładzie prace podstawowe w zakresie metod adaptacyjnego i odpornego przetwarzania sygnałów cyfrowych, wybranych zagadnień grafiki komputerowej oraz szeroko rozumianej teorii obwodów elektrycznych.

Specjalnością dydaktyczną Zakładu są przedmioty podstawowe dla studentów pierwszych czterech semestrów wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale, związane z podstawami teorii obwodów elektrycznych, teorii sygnałów analogowych i cyfrowych oraz teorii informacji. Na podkreślenie zasługuje starannie opracowana i ciągle rozwijana laboratoryjna baza dydaktyczna dla tych przedmiotów podstawowych. Coraz większą rolę w dydaktyce Zakładu odgrywają także przedmioty specjalistyczne i zaawansowane, realizowane na starszych latach studiów i studiach drugiego stopnia. Są one już bezpośrednio związane z działalnością naukową Zakładu, a zwłaszcza z metodami implementacji zaawansowanych algorytmów przetwarzania sygnałów na różnych współczesnych platformach sprzętowych i programowych. Zakład poszczycić się też może dużą grupą około dwudziestu doktorantów i bardzo prężnie działającym Kołem Naukowym Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów, którego członkowie uzyskali wiele prestiżowych nagród naukowych.