Zakład Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Jerzy Weremczuk, prof. PW

tel. 7734, email: J.Weremczuk@ise.pw.edu.pl

 • Zespół Internetowych Systemów Pomiarowych - dr hab. inż. Krzysztof Poźniak, prof. PW
 • Zespół Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych - dr hab. inż. Jerzy Weremczuk, prof. PW
 • Zespół Pomiarów i Eksploracji Sygnałów Eksploracji Sygnałów Biomedycznych - dr inż. Zbigniew Wawrzyniak
 • Zespół Światłowodowych Czujników i Systemów Pomiarowych - dr hab. inż. Tomasz Osuch
 • Zespół Elektroniki Drukowanej i Inteligentnych Czujników Pomiarowych - dr inż. Grzegorz Tarapata

Seminaria Zakładowe.

Seminaria Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych odbywają się w środy o godzinie 10:15 w sali 229. Aktualny harmonogram wystąpień znajduje się  tutaj

Zespół Internetowych Systemów Pomiarowych,  kierowany przez dr hab. inż. Krzysztofa Poźniaka, prowadzi badania nad rozproszonymi systemami pomiarowymi i układami dla potrzeb eksperymentów fizyki wysokich energii, terabitowymi internetowymi łączami optycznymi i systemami DWDM. Prace badawcze są prowadzone we współpracy z ośrodkami DESY w Hamburgu i CERN w Genewie i dotyczą m.in. diagnostyki wiązki elektronowej i fotonowej,  pomiarów stabilności pola mikrofalowego dużej mocy w nadprzewodzących wnękach rezonansowych,  stabilizacji pola EM, budowy kontrolera optymalnego dla sekcji liniaka, budowy trygera wielowarstwowego systemu pomiarowego CMS, projektów, budowy, testowania i wdrażania systemów elektronicznych i fotonicznych dla lasera na swobodnych elektronach oraz detektora CMS z zastosowaniem systemów FPGA, SoC, systemów osadzonych oraz optycznej transmisji multi-gigabitowej.

Zespół Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych, kierowany przez dr. hab. inż. Jerzego Weremczuka, prowadzi szeroko zakrojone badania w obszarze tematycznym obejmującym zagadnienia konstrukcji mikrosystemów i czujników pomiarowych przeznaczonych do pomiaru ciśnienia, temperatury i wilgotności. Badania te koncentrują się w szczególności na problemach projektowania, modelowania, symulacji i testowania czujników, w tym półprzewodnikowych czujników inteligentnych, a także opracowywania protokołów i interfejsów dla potrzeb bezprzewodowej transmisji sygnałów czujnikowych. Zespół był m.in. koordynatorem Centrum Doskonałości Projektowania i Technologii Mikrosystemów COMBAT, w którego skład wchodziły także jednostki z innych Wydziałów PW. Ostatnio Zespół podjął współpracę w zakresie wymienionej wyżej problematyki z Singapurem.

Zespół Światłowodowych Czujników i Systemów Pomiarowych, kierowany przez dr. hab. inż. Tomasza Osucha, prowadzi prace badawcze w zakresie metrologii optoelektronicznej, podzespołów i czujników światłowodowych oraz światłowodowych systemów pomiarowych. W szczególności zainteresowania zespołu koncentrują się na tematyce modelowania, technologii oraz zastosowania światłowodów, a w szczególności światłowodowych siatek Bragga w sensoryce, telekomunikacji optycznej oraz fotonice mikrofalowej. Zespół dysponuje nowoczesnym laboratorium do wytwarzania, charakteryzacji i badań o charakterze aplikacyjnym światłowodowych siatek Bragga, siatek długookresowych i innych złożonych struktur periodycznych i quasi-periodycznych.

Zespół Pomiarów i Eksploracji Sygnałów Biomedycznych,

Zespół Pomiarów i Eksploracji Sygnałów Biomedycznych, kierowany przez dr. inż. Zbigniewa M. Wawrzyniaka, prowadzi badania analityczne i eksploracyjne w obszarze sygnałów biomedycznych, obejmującym zagadnienia związane z:

 • analizą eksploracyjną pomiarowych danych biomedycznych (EMG, EKG, motion capture, sensory Acc i Gyro, rozpoznawanie obrazu),
 • analizą eksploracyjną danych z badań masowych (epidemiologicznych, demograficznych i skriningowych),
 • analityką wizualizacyjną, modelowaniem i symulacjami numerycznymi dla modeli zjawisk i procesów,
 • parametryzacją modeli i ich ewaluacją (dekompozycja – szeregi czasowe, PCA, FA, FFT, Wavelets; synteza – ocena jakości, niepewności; zagadnienia analityczne w big data),
 • metodologią akwizycji sygnałów biomedycznych z punktu widzenia pomiarowego i analitycznego,
 • eksploracją i zarządzaniem danymi pomiarowymi w projektach naukowych i dydaktycznych.

 Zespół prowadzi współpracę z innymi ośrodkami uczelnianymi, w tym obszarze (m.in. z WUM, AWF).

Zespół Elektroniki Drukowanej i Inteligentnych Czujników Pomiarowych, kierowany przez dr. inż. Grzegorza Tarapatę, prowadzi prace badawcze w zakresie projektowania i wytwarzania czujników i mikrosystemów z wykorzystaniem technologii elektroniki drukowanej i elastycznej. Dodatkowo obiektem zainteresowania są aplikacje i technologie związane z opracowywaniem inteligentnych systemów pomiarowych i bezprzewodowych w tym dotyczących obiektów Internetu Rzeczy (IoT). Zespół dysponuje specjalistycznym laboratorium (klasy cleanroom) do wytwarzania oraz testowania elementów elektronicznych, czujników i systemów wykonywanych w technologii druku strumieniowego, a także do prototypowania i wykonywania precyzyjnych elementów mechanicznych niezbędnych do budowy systemów pomiarowych.