Zakład Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Jerzy Weremczuk, prof. PW

tel. 7734, email: J.Weremczuk@ise.pw.edu.pl

  • Zespół Internetowych Systemów Pomiarowych
  • Zespół Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych
  • Zespół Przemysłowych Systemów Kontrolno – Pomiarowych
  • Zespół Światłowodowych Czujników i Systemów Pomiarowych

Seminaria Zakładowe.

Seminaria Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych odbywają się w środy o godzinie 10:15 w sali 229. Aktualny harmonogram wystąpień znajduje się  tutaj

Zespół Internetowych Systemów Pomiarowych,  kierowany przez dr hab. inż. Krzysztofa Poźniaka, prowadzi badania nad rozproszonymi systemami pomiarowymi i układami dla potrzeb eksperymentów fizyki wysokich energii, terabitowymi internetowymi łączami optycznymi i systemami DWDM. Prace badawcze są prowadzone we współpracy z ośrodkami DESY w Hamburgu i CERN w Genewie i dotyczą m.in. diagnostyki wiązki elektronowej i fotonowej,  pomiarów stabilności pola mikrofalowego dużej mocy w nadprzewodzących wnękach rezonansowych,  stabilizacji pola EM, budowy kontrolera optymalnego dla sekcji liniaka, budowy trygera wielowarstwowego systemu pomiarowego CMS, projektów, budowy, testowania i wdrażania systemów elektronicznych i fotonicznych dla lasera na swobodnych elektronach oraz detektora CMS z zastosowaniem systemów FPGA, SoC, systemów osadzonych oraz optycznej transmisji multi-gigabitowej.

Zespół Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych, kierowany przez dr hab. inż. Jerzego Weremczuka, prowadzi szeroko zakrojone badania w obszarze tematycznym obejmującym zagadnienia konstrukcji mikrosystemów i czujników pomiarowych przeznaczonych do pomiaru ciśnienia, temperatury i wilgotności. Badania te koncentrują się w szczególności na problemach projektowania, modelowania, symulacji i testowania czujników, w tym półprzewodnikowych czujników inteligentnych, a także opracowywania protokołów i interfejsów dla potrzeb bezprzewodowej transmisji sygnałów czujnikowych. Zespół był m.in. koordynatorem Centrum Doskonałości Projektowania i Technologii Mikrosystemów COMBAT, w którego skład wchodziły także jednostki z innych Wydziałów PW. Ostatnio Zespół podjął współpracę w zakresie wymienionej wyżej problematyki z Singapurem.

Zespół Przemysłowych Systemów Kontrolno-Pomiarowych, kierowany przez  dr hab. inż. Grzegorza Pankanina, prowadzi badania w zakresie projektowania i realizacji systemów pomiarowych przeznaczonych do specyficznych zastosowań przemysłowych. Prace badawcze obejmują zagadnienia projektowania czujników i systemów do pomiaru przepływu, temperatury i ciśnienia, systemów akwizycji i przetwarzania danych, systemów wizualizacji wyników i kontroli stanu urządzeń przemysłowych (pomp, zaworów, pieców itp.).

Zespół Światłowodowych Czujników i Systemów Pomiarowych, kierowany przez dr hab. inż. Tomasza Osucha, prowadzi prace badawcze w zakresie metrologii optoelektronicznej, podzespołów i czujników światłowodowych oraz światłowodowych systemów pomiarowych i zarządzania danymi pomiarowymi (analiza, modelowanie i symulacje). W szczególności zainteresowania zespołu koncentrują się na tematyce modelowania, technologii oraz zastosowania światłowodowych siatek Bragga w sensoryce, telekomunikacji optycznej oraz fotonice mikrofalowej. Zespół dysponuje nowoczesnym laboratorium do wytwarzania, charakteryzacji i badań o charakterze aplikacyjnym światłowodowych siatek Bragga, siatek długookresowych i innych złożonych struktur periodycznych i quasi-periodycznych. Ponadto zajmuje się analizą i badaniem wyników z procesów pomiarowych o charakterze ilościowym oraz obrazowych w szczególności w zastosowaniach biomedycznych (pomiary obrazowe) metodami eksploracyjnymi, w tym statystycznymi przy wykorzystaniu pakietów programowych, a także modelowaniem i zarządzaniem danymi procesowymi w systemach ICT.